Phân biệt đối tượng không chịu thuế, đối tượng miễn thuế, đối tượng hưởng thuế suất 0%

Giống nhau:

+ Đều là các khái niệm chỉ hàng hóa, dịch vụ, tài sản, thu nhập (không chỉ người);

+ Dưới góc độ kinh tế: Mức thuế đều bằng 0;

Khác nhau:

+ Đối tượng không chịu thuế:

 Là các hàng hóa, dịch vụ, tài sản hoặc thu nhập có các điều kiện, đặc tính tương tự như đối tượng chịu thuế nhưng không chịu tác động của sắc thuế đó => Không thuộc phạm vi điều chỉnh của đạo luật thuế, không làm phát sinh nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế;

Đây là quyền đương nhiên của chủ thể tác động, không phải làm bất cứ thủ tục nào;

 + Đối tượng miễn thuế:

Thuộc phạm vi điều chỉnh của đạo luật thuế;

Tác động lên nó vẫn là người nộp thuế nhưng nghĩa vụ của người nộp thuế không hoàn toàn đầy đủ, vẫn phải đăng ký, kê khia, quyết toán thuế nhưng được miễn nghĩa vụ về tài chính;

Đây không phải là quyền đương nhiên của chủ thể tác động (phải làm hồ sơ xin miễn thuế và thực hiện các bước theo quy định của pháp luật…);

+ Đối tượng hưởng thuế suất 0%:

Thuộc phạm vi điều chỉnh của đạo luật thuế;

Chủ thể tiến hành các hoạt động đăng ký, kê khai, nộp tiền, quyết toán thuế bình thường Số tiền nộp bằng 0 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *