Phân biệt Bảo hiểm nhân thọ và Bảo hiểm phi nhân thọ năm 2021

Ngành bảo hiểm tồn tại 2 loại hình bảo hiểm là bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Cả 2 loại bảo hiểm đều giúp con người phòng ngừa trước những rủi ro trong cuộc sống nhưng lại mang những ý nghĩa riêng biệt.

Sau đây là các tiêu chí cơ bản để phân biệt Bảo hiểm nhân thọ và Bảo hiểm phi nhân thọ:

1. Về khái niệm

Bảo hiểm nhân thọ: Là sản phẩm được công ty bảo hiểm cung cấp nhằm bảo vệ con người. Người tham gia bảo hiểm trước rủi ro về sức khỏe, tính mạng bằng cách chi trả, bồi thường khi các sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Đồng thời, khi kết thúc hợp đồng nếu không có rủi ro, công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ thực hiện chi trả quyền lợi đáo hạn bằng tiền cho khách hàng. Đó là khoản tích lũy từ phí bảo hiểm tham gia và lãi suất/ lãi chia (nếu có).

Bảo hiểm phi nhân thọ: Là hình thức bảo hiểm, dành cho cả con người và tài sản khác.

Các rủi ro được bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm: sinh mạng, sức khỏe, tài sản (xe, nhà cửa, nhà máy …), trách nhiệm pháp lý phát sinh từ thiệt hại do cá nhân gây ra đối với bên thứ ba, tử vong do tai nạn hoặc thương tích.

Tuy nhiên, bảo hiểm phi nhân thọ không có chi trả đáo hạn khi không có sự kiện rủi ro xảy ra, tức là các khoản phí bảo hiểm đã nộp không được hoàn trả lại.

2. Về ý nghĩa

Bảo hiểm nhân thọ: Bảo vệ trước các rủi ro bất ngờ cho con người, đảm bảo tài chính cho gia đình.. Tích lũy, hoạch định tài chính cho tương lai và đầu tư.

Bảo hiểm phi nhân thọ: Bảo vệ trước các rủi ro bất ngờ cho con người, tài sản và trách nhiệm dân sự.

3. Về tính tích lũy

Bảo hiểm nhân thọ: Có. Được trả tiền đáo hạn hợp đồng. Hưởng lãi suất hoặc lãi chia

Bảo hiểm phi nhân thọ: Không. Phí đóng không hoàn lại.

4. Về nguyên tắc bồi thường

Bảo hiểm nhân thọ: Nguyên tắc “khoán”.  Số tiền chi trả bảo hiểm rất lớn khi xảy ra rủi ro tử vong, tai nạn.

Bảo hiểm phi nhân thọ: Sử dụng thế quyền và Nguyên tắc đóng góp. Số tiền chi thường thường theo định mức, khi tử vong chi trả ít.

5. Về phạm vi bảo vệ

Bảo hiểm nhân thọ: Bảo vệ con người, gồm: Trợ cấp nằm viện, phẫu thuật, cấp cứu; Chi trả bệnh hiểm nghèo, bênh lý nghiêm trọng; Thương tật; Tử vong; Tử vong do tai nạn

Bảo hiểm phi nhân thọ: Bảo vệ con người, tài sản và trách nhiệm dân sự Về con người, gồm: Bệnh; Khám ngoại trú theo hóa đơn, theo định mức; Bảo lãnh viện phí; Tử vong (chi trả thường ít hơn bảo hiểm nhân thọ)

6. Về thời hạn hợp đồng

Bảo hiểm nhân thọ: Từ 10 – 20 năm hoặc trọn đời.

Bảo hiểm phi nhân thọ: Từ 1 – 2 năm hoặc ngắn hơn như: bảo hiểm du lịch cho từng chuyến đi,…

7. Về thời gian đóng phí

Bảo hiểm nhân thọ: Định kỳ đóng phí là tháng, quý, 6 tháng, năm Thời gian đóng phí: + Đóng phí 1 lần + Đóng phí ngắn 5, 10 năm + Đóng phí bằng thời hạn hợp đồng

Bảo hiểm phi nhân thọ: Đóng 1 lần duy nhất sau khi ký hợp đồng. Nếu  được tái tục cho các năm sau đó thì tiếp tục đóng phí. 

8. Về các yếu tố ảnh hưởng tới phí bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ: Tuổi tác và sức khỏe Định kỳ đóng phí Số tiền bảo hiểm

Bảo hiểm phi nhân thọ: Xác suất rủi ro Số tiền bảo hiểm Giá trị đối tượng được bảo hiểm.

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *