Nội dung Bản mô tả sáng chế

Bản mô tả sáng chế là một tài liệu được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ về thành phần hồ sơ cần thiết khi đăng ký bảo hộ sáng chế.

1/ Bản mô tả sáng chế

Bản mô tả sáng chế phải bao gồm các nội dung sau đây:

(i) Tên sáng chế: thể hiện vắn tắt đối tượng hoặc các đối tượng được đăng ký (sau đây gọi là “đối tượng”); tên sáng chế phải ngắn gọn và không được mang tính khuếch trương hoặc quảng cáo;

(ii) Lĩnh vực sử dụng sáng chế: lĩnh vực trong đó đối tượng được sử dụng hoặc liên quan;

(iii) Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế: tình trạng kỹ thuật thuộc lĩnh vực nói trên tại thời điểm nộp đơn (các đối tượng tương tự đã biết, nếu có);

(iv) Bản chất kỹ thuật của sáng chế: bản chất của đối tượng, trong đó phải nêu rõ các dấu hiệu (đặc điểm) tạo nên đối tượng và phải chỉ ra các dấu hiệu (đặc điểm) mới so với các giải pháp kỹ thuật tương tự đã biết;

(v) Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);

(vi) Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế;

(vii) Ví dụ thực hiện sáng chế;

(viii) Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được.

Bản mô tả sáng chế là một trong số các tài liệu bắt buộc phải có khi nộp đơn. Bản mô tả sáng chế bao gồm phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán, vv. (nếu cần để làm rõ thêm phần bản chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong phần mô tả).

Bản mô tả có thể có thêm một hoặc một số hình vẽ dùng để minh họa sáng chế. Các dạng hình vẽ gồm hình vẽ phối cảnh, hình chiếu, hình vẽ chi tiết rời, các hình cắt, mặt cắt, v.., các sơ đồ, lược đồ, đồ thị (nếu cần) nhằm làm rõ bản chất sáng chế đều có thể được sử dụng. Trong trường hợp không thể hiện được ở dạng hình vẽ thông thường thì có thể sử dụng ảnh chụp đen trắng, và kết thúc mỗi bản mô tả sáng chế, thường có một hoặc một số kết luận, được gọi là phạm vi bảo hộ sáng chế (gọi là “phạm vi bảo hộ” hoặc “yêu cầu bảo hộ”), trong đó xác định rõ ràng và cụ thể sáng chế. Mỗi điểm yêu cầu bảo hộ thường là một câu duy nhất, với một danh mục các yếu tố (hoặc danh mục các bước trong một phương pháp hoặc quy trình bảo hộ) và giải thích cách thức hoạt động của sáng chế.

Thông thường, hầu hết các yếu tố riêng biệt của yêu cầu bảo hộ là cũ. Yếu tố mới có thể chỉ là sự kết hợp các yếu tố cũ hoặc một số cũ và một số mới. Ngoài ra, ở một số nước, một điểm yêu cầu bảo hộ có thể là phương pháp sử dụng mới của một sản phẩm cũ, hoặc có thể là việc đơn giản hóa một sản phẩm hoặc quy trình đã biết ^^.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, phạm vi bảo hộ đối với sáng chế được xác định bởi nội dung của yêu cầu bảo hộ và nội dung này được sử dụng để đánh giá khả năng bảo hộ của đối tượng cần được bảo hộ. Vì vậy, phạm vi bảo hộ sáng chế phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ. là Các điểm yêu cầu bảo hộ có vai trò quan trọng trong việc tạo ra ranh giới của sáng chế bằng các từ ngữ. Yêu cầu bảo hộ là trái tim của sáng chế, tuy vậy, bản mô tả và cả các hình vẽ có thể cũng là rất quan trọng.

Do đó, tất cả các đặc điểm kỹ thuật đó sẽ trở thành một bộ phận của “tình trạng kỹ thuật” mà có thể được người khác sử dụng mà không cần chủ nhân của nó cho phép, và có không đồng ý thì anh ta cũng sẽ không thể làm bất cứ điều gì về việc này. Điều quan trọng là phải lưu ý rằng một sáng chế có thể có một hay nhiều điểm yêu cầu của sáng chế có trước đó, và vẫn có khả năng được bảo hộ sáng chế.

2/ Bản tóm tắt sáng chế

Bản tóm tắt sáng chế được dùng để mô tả một cách vắn tắt (không quá 150 từ) về bản chất của sáng chế. Bản tóm tắt phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích thông tin và không được bao gồm những nội dung mang tính chất quảng cáo. Bản tóm tắt có thể có hình vẽ, công thức đặc trưng.

3/ Phạm vi yêu cầu bảo hộ sáng chế

Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ (sau đây gọi là “đối tượng”) và phải phù hợp với các quy định pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *