Nguyên đơn dân sự trong vụ án hình sự

Căn cứ vào Điều 63 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH Bộ luật tố tụng hình sự thì nguyên đơn dân sự có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1/ Nguyên đơn dân sự là ai?

Nguyên đơn dân sự cá nhân, cơ quan, tổ chức bị thiệt hại do tội phạm gây ra và có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

2/ Quyền của nguyên đơn dân sự

– Nguyên đơn dân sự hoặc người đại diện của họ có quyền:

+ Được thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 63 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH Bộ luật hình sự;

+ Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

+ Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

+ Được thông báo kết quả điều tra, giải quyết vụ án;

+ Yêu cầu giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật;

+ Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;

+ Đề nghị mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường;

+ Tham gia phiên tòa; trình bày ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi người tham gia phiên tòa; tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn; xem biên bản phiên tòa;

+Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;

+ Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

+ Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án về phần bồi thường thiệt hại;

+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

– Nguyên đơn dân sự có nghĩa vụ:

+ Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

+ Trình bày trung thực những tình tiết liên quan đến việc bồi thường thiệt hại;

+ Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *