Người sử dụng lao động phải đóng bao nhiêu bảo hiểm xã hội?

Bảo hiểm xã hội được đặt ra như một nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Theo đó, người sử dụng lao động phải thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Căn cứ Điều 85 và Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và hướng dẫn tại Nghị định 58/2020/NĐ-CP, Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì:

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Trong đó bao gồm mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; quỹ ốm đau, thai sản; quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, trên cơ sở lương của người lao động, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 32% (trong đó người lao động đóng 10,5% tiền lương, người sử dụng lao động đóng 21,5% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, người sử dụng lao động phải đóng 21,5% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *