Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự

Theo quy định tại Điều 65 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH Bộ luật tố tụng hình sự thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự được quy định như sau:

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự.

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc người đại diện của họ có quyền:

+ Được thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH Bộ luật hình sự;

+ Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

+ Yêu cầu giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật;

+ Tham gia phiên tòa; phát biểu ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi những người tham gia phiên tòa; tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; xem biên bản phiên tòa;

+ Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;

+ Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

+ Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình;

+ Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có nghĩa vụ:

+ Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

+ Trình bày trung thực những tình tiết liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình;

+ Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *