Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố

Theo quy định tại Điều 57 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH Bộ luật tố tụng hình sự thì người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố được quy định như sau:

– Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có quyền:

+ Được thông báo về hành vi bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố;

+ Được thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 57 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH Bộ luật tố tụng hình sự;

+ Trình bày lời khai, trình bày ý kiến;

+ Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

+ Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

+ Tự bảo vệ hoặc nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;

+ Được thông báo kết quả giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố;

+ Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

– Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố phải có mặt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *