Ngân hàng có được tiết lộ thông tin khách hàng cho người khác?

Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là ngân hàng) quy định tương đối chặt chẽ về việc bảo vệ bí mật, thông tin khách hàng tại các ngân hàng.

Theo đó, ngân hàng chỉ được cung cấp thông tin khách hàng trong hai trường hợp:

(1) Trường hợp thứ nhất: Tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng được quy định tại bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội;

(2) Trường hợp thứ hai: Có sự chấp thuận của khách hàng.

Đồng thời, ngân hàng không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng (mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy cập…) cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng đó bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin khách hàng theo đúng mục đích, nội dung, phạm vi, thẩm quyền theo quy định hoặc khi được sự chấp thuận của khách hàng và phải chịu trách nhiệm về việc yêu cầu cung cấp thông tin.

Nếu không thuộc các trường hợp kể trên thì ngân hàng không được cung cấp thông tin khách hàng; đồng nghĩa, ngân hàng không được tự ý tiết lộ thông tin khách hàng cho người khác.

Trường hợp ngân hàng vi phạm gây ảnh hưởng đến khách hàng, khách hàng có thể khởi kiện ngân hàng để yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *