Mức phụ cấp trưởng thôn năm 2021 là bao nhiêu?

Căn cứ khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP, trưởng thôn là người hoạt động không chuyên trách ở thôn và được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước.

Theo đó, trưởng thôn được trả phụ cấp theo phương thức khoán với mức khoán cụ thể như sau:

“Ngân sách Nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.”

Hiện nay, mức lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Bởi vậy, các đối tượng người hoạt động không chuyên trách được hưởng mức khoán phụ cấp là:

– Khoán quỹ phụ cấp hàng tháng: 3,0 lần mức lương cơ sở tương đương 4,47 triệu đồng/tháng;

– Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, thuộc xã biên giới hoặc hải đảo: 5,0 lần mức lương cơ sở tương đương 7,45 đồng/tháng.

Trong đó, mức khoán phụ cấp cụ thể của trưởng thôn sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp căn cứ quỹ phụ cấp nêu trên, đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách địa phương quyết định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *