Mức lương cơ sở trong năm 2023?

Căn cứ vào Nghị quyết 69/2022/QH15 đã thông qua việc tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 như sau:

“Về thực hiện chính sách tiền lương

1. Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị.”

Như vậy, từ ngày 01/7/2023 sẽ tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Theo đó, bảng lương cơ sở 2023 khi tăng lương cơ sở từ 01/07/2023 như sau:

Thời điểmMức lươngCăn cứ pháp lý
01/01/2023 – 30/6/20231,49 triệu đồng/thángNghị quyết 70/2018/QH14 Nghị định 38/2019/NĐ-CP
01/7/2023 – 31/12/20231,8 triệu đồng/thángNghị quyết 69/2022/QH15

 Mức lương cơ bản năm 2023 của cán bộ, công chức?

Lương cơ bản là mức lương thấp nhất hay mức lương tối thiểu mà người lao động có thể nhận được khi làm việc trong một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị nào đó.

Theo đó, mức lương cơ bản không gồm có những khoản tiền thưởng, phụ cấp, phúc lợi và các khoản thu nhập bổ sung khác.

Lương cơ bản của cán bộ, công chức được tính dựa trên lương cơ sở theo công thức sau:

Lương cơ bản = Mức lương cơ sở x Hệ số lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *