Năm 2021, mua đất qua giấy tay có được cấp sổ đỏ?

Tại Điều 500 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

“Điều 500. Hợp đồng về quyền sử dụng đất

Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.”

==> Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hay trên thực tế người dân thường gọi là hợp đồng mua bán đất) là hợp đồng về quyền sử dụng đất.

Tại Khoản 1 Điều 502 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

“Điều 502. Hình thức, thủ tục thực hiện hợp đồng về quyền sử dụng đất

1. Hợp đồng về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Và Tại khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;”

==> Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản (điều này được thể hiện thông qua việc một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản).

Mà theo quy định tại Điều 117, Điều 122 Bộ luật dân sự năm 2015 thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được công chứng hoặc chứng thực theo quy định thì bị vô hiệu về mặt hình thức.

Do đó, người dân nếu mua đất trong năm 2021 cần phải giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng thì mới có giá trị pháp lý để làm cơ sở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay thực tế gọi là sổ đỏ).

Nếu người dân mua đất bằng giấy viết tay sẽ không có giá trị pháp lý để làm cơ sở được cấp sổ đỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *