Mẫu Hợp đồng lao động 2021 bản cập nhật mới nhất

Bạn nào cần File word mẫu Hợp đồng lao động thì để lại email bên dưới phần bình luận mình gửi cho nhé!

Công ty ………..
Hợp đồng số .…/….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019.

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …..…. tại …………………………., chúng tôi gồm:

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Công ty:  ……………………………………………………….……………………………………………….

Đại diện Ông/Bà:…………………………………………….……………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………….………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………….………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………….…………………………………………………………….

NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông/Bà:…………………………………………….…………………………………………………………………

Sinh năm:…………………………………………….………………………………………………………………

Quốc tịch:…………………………………………….……………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………….…………………………………………………

Địa chỉ nơi cư trú: …………………………………………….………………………………………………….

Số CMND/CCCD:…………………………………………….………………………………………………..

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

– Thời hạn Hợp đồng lao động: ……… tháng

– Thời điểm từ: ngày … tháng .… năm ….. đến ngày .… tháng .… năm ….

– Địa điểm làm việc: …………………………………………..…………………………………………………

– Bộ phận công tác:

 • Phòng:……………………………………………………………….…………………………………..
 • Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): …………………..………………………………….

– Nhiệm vụ công việc như sau:

 • Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).
 • Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.
 • Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời gian làm việc: … giờ/ngày; … giờ/tháng; từ ngày Thứ 2 đến ngày Thứ 6:

 • Buổi sáng : 8h00 – 12h00.
 • Buổi chiều: 13h30 – 17h30.

– Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

3.1 Nghĩa vụ

– Thực hiện công việc với sự tận tâm, tận lực, đảm bảo hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành (bằng văn bản hoặc bằng miệng) của Ban Giám đốc trong Công ty (và các cá nhân được Ban Giám đốc bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

– Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.

– Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCC, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.

– Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước quy định.

– Tham dự đầy đủ, nhiệt tình các buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo do Bộ phận hoặc Công ty tổ chức.

– Thực hiện đúng cam kết trong HĐLĐ và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.

– Đóng các loại bảo hiểm, các khoản thuế…. đầy đủ theo quy định của pháp luật.

– Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc.

3.2 Quyền lợi

– Tiền lương và phụ cấp:

 • Mức lương chính: …. đồng/tháng.
 • Phụ cấp: ….. đồng/tháng
 • Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Thời hạn trả lương: Vào ngày … hàng tháng.

– Các quyền lợi khác:

 • Khen thưởng: Người lao động được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần khi có thành tích trong công tác hoặc theo quy định của công ty.
 • Chế độ nâng lương: Theo quy định của Nhà nước và quy chế tiền lương của Công ty.
 • Chế độ nghỉ ngơi theo quy định chung của Nhà nước:

+ Nghỉ hàng tuần: 2 ngày vào ngày Thứ 7 và ngày Chủ nhật.

+ Được nghỉ hàng năm, lễ, tết theo quy định của pháp luật.

+ Được du lịch hằng năm.

 • Chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

4.1 Nghĩa vụ

– Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong Hợp đồng lao động để người lao động đạt hiệu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo Hợp đồng đã ký.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng lao động.

– Chốt sổ bảo hiểm cho người lao động khi hai bên chấm dứt Hợp đồng lao động.

4.2 Quyền hạn

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển công việc cho người lao động theo đúng chức năng chuyên môn).

– Có quyền chuyển tạm thời lao động, ngừng việc, thay đổi, tạm thời chấm dứt Hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và theo nội quy của Công ty trong thời gian hợp đồng còn giá trị.

– Tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng quy định của Pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

– Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm Pháp luật hay các điều khoản của Hợp đồng này.

Điều 6: Những thỏa thuận khác

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 7: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong Hợp đồng lao động này thì áp dụng theo quy định của Thỏa ước tập thể, nội quy lao động và pháp luật lao động.

Khi hai bên ký kết Phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của Phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, công ty giữ 01 (một) bản, Người lao động giữ 01 (một) bản và có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 20…

NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mẫu hợp đồng lao động trên được soạn căn cứ theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 bắt đầu được áp dụng từ ngày 01/01/2021 thay thế cho Bộ luật lao động năm 2012 và không có giá trị bắt buộc áp dụng.

Khi xây dựng hợp đồng lao động, công ty cần lưu ý Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của hợp đồng lao động;
 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.
 • Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.
 • Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết

13 thoughts on “Mẫu Hợp đồng lao động 2021 bản cập nhật mới nhất

  • 29/10/2020 at 8:52 chiều
   Permalink

   Nhất trí nhé, để mình tổng hợp mai mình gửi một lần cho bạn với mấy bạn khác luôn nha.

   Reply
 • 29/10/2020 at 8:22 chiều
  Permalink

  Dạ cho em xin mẫu hợp đồng lao động 2020 ạ.
  Em cảm ơn ạ!

  Reply
  • 29/10/2020 at 8:51 chiều
   Permalink

   ok bạn nhé, để mình tổng hợp mail, mai mình gửi 1 lần luôn bạn nhé!

   Reply
  • 29/10/2020 at 9:38 chiều
   Permalink

   Ok nhé bạn, mai mình gửi luôn 1 lần!

   Reply
  • 30/10/2020 at 8:56 chiều
   Permalink

   oki bạn.

   Reply
  • 30/10/2020 at 8:55 chiều
   Permalink

   ok bạn nhé

   Reply
 • 31/10/2020 at 1:18 sáng
  Permalink

  cho em xin tất cả các loại hợp đồng ạ

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *