Lùi cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức đến 01/7/2022

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2022.

Ngày 21/5/2018, Ban chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp từ năm 2021.

Theo đó, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả theo vị trí việc làm. Lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay sẽ bị bãi bỏ, thay vào đó là các bảng lương mới phản ánh đúng năng lực thực chất và khả năng đáp ứng công việc của cán bộ, công chức, viên chức…

Tuy nhiên, tại Hội nghị Trung ương XIII vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã đã xem xét, phân tích, thảo luận, cho nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện về các vấn đề liên quan đến:

– Phát triển kinh tế – xã hội, thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 và dự báo cả năm 2020;

– Dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021;

– Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2021 – 2023.

Theo đó, Ban Chấp hành đã tán thành với kiến nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm chính thức thực hiện chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;

Cụ thể, thời điểm cải cách sẽ được lùi đến ngày 01/7/2022, thay vì từ năm 2021 như đã đề cập tại Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Đồng thời, chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế độ tiền lương mới, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế và khả năng ngân sách…

Trong thời gian tới, Ban chấp hành Trung ương sẽ sớm có Nghị quyết chính thức của Hội nghị Trung ương XIII.

Như vậy: Chế độ tiền lương của cán bộ, công chức viên chức từ nay đến 01/7/2022 vẫn được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Bao gồm tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh, các khoản phụ cấp như phụ cấp chức vụ, thâm niên,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *