Luật đất đai là gì? Các nguyên tắc của Luật đất đai

1. Luật đất đai là gì?

Để hiểu điều này thì phải nắm được đối tượng điều chỉnh của Luật đất đai. Đối tượng điều chỉnh của Luật Đất đai là các quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật đất đai điều chỉnh. Hiểu nôm na đây đây cũng là khái niệm Luật đất đai

Các quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật đất đai điều chỉnh gồm:

+ Nhóm quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước;

+ Nhóm quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước với NSDĐ và các chủ thể khác của quan hệ pháp luật đất đai.

+ Nhóm quan hệ giữa NSDĐ và các chủ thể khác của quan hệ pháp luật đất đai.

2. Phương pháp điều chỉnh luật đất đai

– Là cách thức nhà nước sử dụng pháp luật để tác động vào cách xử sự của các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai.

– Luật đất đai sử dụng 2 phương pháp điều chỉnh sau:

* Phương pháp mệnh lệnh: điều chỉnh mối QH về đất đai giữa NN và NSDĐ (giao đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, giải quyết các tranh chấp về đất đai,…

* Phương pháp bình đẳng: điều chỉnh các QH giữa những NSDĐ với nhau (chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp QSDĐ).

3. Các nguyên tắc của Luật đất đai

• Nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu.

• Nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật.

• Nguyên tắc ưu tiên, bảo vệ quỹ đất nông nghiệp.

• Nguyên tắc sử dụng đất đai một cách hợp lý, tiết kiệm; cải tạo và bồi bổ đất đai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *