Hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Cũng giống như đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp cũng có quy định về hủy bỏ hiệu lực. Trong một số trường hợp nhất định, sự bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp mà đăng ký quốc tế đem lại tại một Bên tham gia có thể bị vô hiệu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (hành pháp hoặc tư pháp) thu hồi hoặc hủy bỏ hiệu lực của đăng ký quốc tế đối với tất cả hoặc một số kiểu dáng trong đăng ký quốc tế trong lãnh thổ của Bên tham gia đó.

Các thủ tục liên quan đến việc hủy bỏ hiệu lực được thực hiện trực tiếp giữa chủ đăng ký quốc tế, bên yêu cầu hủy bỏ hiệu lực và cơ quan có thẩm quyền liên quan (Cơ quan sở hữu trí tuệ hoặc Tòa án). Chủ đăng ký có thể chỉ định đại diện ở nước sở tại nếu cần.

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp, bạn có thể liên hệ với tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, là cơ quan chuyên môn để tránh những rủi ro trong quá trình thực hiện thủ tục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *