Hướng dẫn cách lập danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành Luật

1. Tài liệu tham khảo và một số lưu ý:

Tài liệu tham khảo bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong khóa luận hay báo tốt nghiệp, luận văn, luận án…

Tài liệu tham khảo có thể được trích dẫn và sử dụng trong các phần đặt vấn đề, tổng quan, phương pháp nghiên cứu, bàn luận. Tuy nhiên cần lưu ý phần giả thiết nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, kết luận, kiến nghị không sử dụng tài liệu tham khảo.

Cách ghi trích dẫn phải thống nhất trong toàn bộ bài viết và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo.

Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác, của đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ và rõ ràng. Nếu sử dụng tài liệu của người khác mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì khóa luận, luận văn, luận án… sẽ không được duyệt để bảo vệ. 

Tài liệu được liệt kê trong danh mục tham khảo phải có trích dẫn trong bài viết.

2. Xây dựng và cách trình bày danh mục tài liệu tham khảo:

Đối với chuyên ngành luật, các tài liệu tham khảo là Nghị quyết của Đảng, Văn bản quy phạm pháp luật nên được xếp trước, các tài liệu khác được xếp thứ tự theo chữ cái đầu tiên của tên tác giả (hoặc tác giả đứng đầu trong trường hợp nhiều tác giả). Trường hợp các tác giả có tên giống nhau, xếp thứ tự theo chữ cái tiếp theo trong phần tên. Trường hợp cùng 1 tác giả, xếp thứ tự theo thời gian (năm). Về kết cấu trình bày danh mục, tham khảo cách xây dựng và trình bày sau đây:

A. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG (nếu có)

Phần này liệt kê các Nghị quyết của Đảng nếu có sử dụng trong bài.

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Phần này liệt kê các Văn bản quy phạm pháp luật đã sử dụng trong bài theo thứ tự từ trên xuống (Cần ghi đúng ký hiệu văn bản pháp luật qui định tại Điều 10 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015). Nếu văn bản nào hết hiệu lực thì ghi phía sau (hết hiệu lực). Nếu nhiều văn bản cùng giá trị như nhau thì xếp theo thứ tự năm ban hành.

C. SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ

Phần này liệt kê tất cả các sách, báo, tạp chí đã sử dụng làm tài liệu tham khảo có trích dẫn trong bài. Thứ tự các tài liệu theo thứ tự chữ cái đầu tiên của họ tác giả.

Lưu ý: Không ghi số trang tham khảo như trong bài viết, nhưng đối với tạp chí thì ghi số trang đầu và trang cuối của bài viết đó

D. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ, NGUỒN INTERNET

Phần này liệt kê tất cả các tài liệu điện tử có sử dụng trích dẫn trong luận văn theo thứ tự chữ cái của họ tác giả, đồng thời đánh số liên tục với số tài liệu tham khảo trong phần sách, báo, tạp chí. Tài liệu tham khảo trích dẫn từ nguồn internet, báo mạng (hết sức hạn chế loại trích dẫn này), nếu thật cần thiết thì ghi trích dẫn như sau:

E. CÁC TÀI LIỆU KHÁC

Phần này liệt kê các tài liệu khác như Báo cáo, Điều lệ, Quy chế…

Lưu ý một lần nữa: Tất cả các tác giả được trích dẫn trong bài viết thì phải ghi ở phần tài liệutham khảo và ngược lại tất cả các tài tiệu tham khảo thì phải được trích dẫn trong bài viết, tránh liệt kê thiếu hay dư tài liệu tham khảo

Hy vọng những chia sẻ về cách trích dẫn tài liệu tham khảo trên đây sẽ giúp bạn có một tài liệu chuyên nghiệp hơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *