HỢP ĐỒNG LI- XĂNG QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

Giống cây trồng là một trong các đối tượng sở hữu trí tuệ (SHTT), chủ sở hữu quyền đối với giống cây trồng thương mại hóa quyền SHTT của mình đối với giống cây trồng bằng hình thức chuyển giao quyền sử dụng quyền đối với giống cây trồng cho bên thứ ba.

Căn cứ vào Điều 186, 187, 192 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ) thì Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là hợp đồng mà trong đó bên giao li-xăng (chủ văn bằng bảo hộ giống cây trồng) cho phép bên nhận li-xăng được thực hiện một hoặc một số quyền độc quyền mà bên li-xăng được bảo hộ độc quyền đối với vật liệu nhân giống, vật liệu thu hoạch chẳng hạn như sản xuất, nhân giống, chế biến, bán, xuất khẩu,…

1/ Nội dung hợp đồng li-xăng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ:

– Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

– Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;

– Phạm vi chuyển giao;

– Thời hạn chuyển giao;

– Giá chuyển giao quyền sử dụng;

– Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

2/ Hình thức hợp đồng: Phải được lập thành văn bản

3/ Hiệu lực của hợp đồng li-xăng quyền đối với giống cây trồng theo thỏa thuận và ấn định ngày có hiệu lực bởi các bên mà không cần phải đăng ký với Văn phòng bảo hộ giống cây trồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *