Hoạt động tín dụng của NHNN có điểm khác biệt nào so với các tổ chức tín dụng khác?

Hai hoạt động này có sự khác biệt về bản chất. Do hoạt động tín dụng của Ngân hàng nhà nước nhằm mục tiêu thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm an toàn cho hệ thống tín dụng.

Sự khác biệt giữa hoạt động tín dụng của Ngân hàng nhà nước so với hoạt động tín dụng của Tổ chức tín dụng được thể hiện ở các điểm sau đây:

– Nội dung hoạt động tín dụng:

+ Của Ngân hàng nhà nước: bảo lãnh, tạm ứng cho ngân sách nhà nước, cho vay; chiết khấu giấy tờ có giá và thương phiếu

+ Của các Tổ chức tín dụng: cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá và thương phiếu, bảo lãnh, cho thuê tài chính, hình thức khác.

+ Đối tượng cấp tín dụng:

– Ngân hàng nhà nước: hạn chế hơn. Ví dụ: Cho vay chỉ cho các đối tượng như Tổ chức tín dụng là ngân hàng hoặc Tổ chức tín dụng tạm thời mất khả năng chi trả và có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống Tổ chức tín dụng.

Chỉ bảo lãnh cho các tổ chức tín dụng vay vốn nước ngoài, chỉ chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá cho các Tổ chức tín dụng.

– Tổ chức tín dụng: rộng hơn, có khả năng thực hiện đối với các đối tượng như của Ngân hàng nhà nước, đối tượng của Tổ chức tín dụng là mọi tổ chức cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện được cấp tín dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *