Hoạt động địa giới hành chính nước ta theo Luật đất đai

Theo Khoản 2 Điều 22 LĐĐ 2013, hoạt động về quản lý địa giới hành chính bao gồm các hoạt động:

– Xác định địa giới hành chính,

– Lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính,

– Lập bản đồ hành chính.

1. Xác định địa giới hành chính:

– Chính phủ: chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp trong phạm vi cả nước.

– Bộ trưởng Bộ Nội vụ: quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính, quản lý mốc địa giới và hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

– Bộ trưởng Bộ TNMT: quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật trong việc cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

– UBND các cấp: tổ chức thực hiện việc xác định địa giới hành chính trên thực địa và lập hồ sơ về địa giới hành chính trong phạm vi địa phương.

– UBND xã: có trách nhiệm quản lý mốc địa giới hành chính trên thực địa tại địa phương; trường hợp mốc địa giới hành chính bị mất, xê dịch hoặc hư hỏng phải kịp thời báo cáo UBND huyện.

2. Lập, quản lý hồ sơ địa giới hành chính (Khoản 3 Điều 29):

– Hồ sơ địa giới hành chính bao gồm: tài liệu dạng giấy, dạng số thể hiện thông tin về việc

thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính và các mốc địa giới, đường địa giới của đơn vị hành chính đó.

– Hồ sơ địa giới hành chính cấp dưới do Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp xác nhận; hồ sơ địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Nội vụ xác nhận.

– Hồ sơ địa giới hành chính cấp nào được lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp đó và Ủy ban nhân dân cấp trên, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính:

– Tranh chấp địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính do UBND của các đơn vị hành chính đó cùng phối hợp giải quyết. Trường hợp không đạt được sự nhất trí về phân định địa giới hành chính hoặc việc giải quyết làm thay đổi địa giới hành chính thì giải quyết được như sau:

+ Tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính Tỉnh, TP trực thuộc TW => Chính phủ trình Quốc hội quyết định;

+ Tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, TP thuộc Tỉnh; xã, phường, thị trấn => Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

4. Lập Bản đồ hành chính (Điều 30):

– Bản đồ hành chính của địa phương nào thì được lập trên cơ sở bản đồ địa giới hành chính của địa phương đó.

– Việc lập bản đồ hành chính (BĐHC) được thực hiện theo quy định sau:

+ Bộ TNMT: chỉ đạo, hướng dẫn việc lập BĐHC các cấp trong phạm vi cả nước và tổ chức thực hiện việc lập BĐHC toàn quốc, tỉnh, TP trực thuộc TW;

+ UBND tỉnh: tổ chức thực hiện việc lập bản đồ hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *