Hiểu quyền tác giả như thế nào cho phù hợp pháp luật SHTT?

Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa (cũng còn được gọi là tác phẩm). Quyền này bảo vệ các quyền lợi cá nhân và lợi ích kinh tế của tác giả trong mối liên quan với tác phẩm này.

1/ Khái niệm về quyền tác giả:

Theo Khoản 2 Điều 4 (Văn bản hợp nhất số 07 /VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005) quy định: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Từ quy định trên, những tác phẩm do tự tổ chức, cá nhân tự mình sáng tạo, không sao chép từ bất kỳ nguồn nào thì có quyền sở hữu đối với tác phẩm đó.

2/ Các đặc điểm nổi bật của quyền tác giả:

– Quyền tác giả được bảo hộ chủ yếu về hình thức thể hiện tác phẩm.

– Đối tượng của quyền tác giả luôn mang tính sáng tạo, được bảo hộ không phụ thuộc vào giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật.

– Hình thức xác lập quyền theo cơ chế bảo hộ tự động. Điều này có nghĩa là khi cá nhân, tổ chức sáng tạo ra tác phẩm thì tự động sẽ có quyền sở hữu đối với tác phẩm đó mà không phải đăng ký xác lập quyền.

– Quyền tác giả không được bảo hộ một cách tuyệt đối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *