Hệ thống cấp bậc quân hàm Công an, Quân đội năm 2021

Dưới đây là hệ thống cấp bậc quân hàm trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam, bao gồm cả điều kiện để được phong, thăng các cấp bậc này:

I. HỆ THỐNG CẤP BẬC QUÂN HÀM TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

**Hệ thống cấp bậc được chia thành 3 lĩnh vực và theo cấp từ cao xuống thấp như sau:

1. Nghiệp vụ:

– Cấp tướng gồm: (1) Đại tướng; (2) Thượng tướng; (3) Trung tướng; (4) Thiếu tướng.

– Cấp tá gồm: (1) Đại tá; (2) Thượng tá; (3) Trung tá; (4) Thiếu tá.

– Cấp úy gồm: (1) Đại úy; (2) Thượng úy; (3) Trung úy; (4) Thiếu úy.

– Hạ sĩ quan gồm: (1) Thượng sĩ, (2) Trung sĩ, (3) Hạ sĩ.

2. Kỹ thuật:

– Cấp tá gồm: (1) Thượng tá; (2) Trung tá; (3) Thiếu tá.

– Cấp úy gồm: (1) Đại úy; (2) Thượng úy; (3) Trung úy; (4) Thiếu úy.

– Hạ sĩ quan gồm: (1) Thượng sĩ, (2) Trung sĩ, (3) Hạ sĩ.

3. Nghĩa vụ:

– Hạ sĩ quan gồm: (1) Thượng sĩ, (2) Trung sĩ, (3) Hạ sĩ.

– Chiến sĩ: (1) Binh nhất, (2) Binh nhì.

**Điều kiện để được phong hàm:

1. Đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường Công an nhân dân:

– Tốt nghiệp Trung cấp CAND được phong cấp Trung sĩ.

– Tốt nghiệp Cao đẳng CAND được phong cấp Thượng sĩ.

– Tốt nghiệp Đại học CAND được phong cấp Thiếu úy.

Riêng học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc thì được phong cấp bậc hàm cao hơn một bậc.

2. Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề được tuyển chọn vào CAND:

Căn cứ trình độ đào tạo, quá trình công tác, nhiệm vụ được giao và bậc lương để xếp phong cấp bậc tương ứng.

3. Chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ CAND:

Cấp bậc thấp nhất là Binh nhì.

Điều kiện để được thăng hàm đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ:

Có 3 điều kiện phải đáp ứng để được thăng hàm:

(1) Hoàn thành nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và sức khỏe.

(2) Khi cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm.

(3) Đủ thời hạn xét thăng cấp bậc hàm theo quy định sau:

– Hạ sĩ → Trung sĩ, Trung sĩ → Thượng sĩ: 01 năm.

– Thượng sĩ → Thiếu úy, Thiếu úy → Trung úy: 02 năm.

– Trung úy →  Thượng úy, Thượng úy → Đại úy: 03 năm.

– Đại úy → Thiếu tá, Thiếu tá → Trung tá, Trung tá →  Thượng tá, Thượng tá →  Đại tá, Đại tá →  Thiếu tướng: 04 năm.

– Các cấp tướng: thời hạn thăng cấp bậc hàm tối thiểu 04 năm.

Lưu ý: thời gian sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ học tập tại trường cũng được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm.

Tuổi của sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng không quá 57 tuổi, trừ trường hợp khác theo quyết định của Chủ tịch nước.

Điều kiện để được phong thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và vượt bậc

Được phong, thăng cấp bậc hàm trước thời hạn khi:

– Lập thành tích xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nghiên cứu khoa học, học tập.

– Cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm.

Được phong, thăng cấp bậc hàm vượt bậc khi:

– Lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

– Cấp bậc hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm từ 2 cấp bậc trở lên.

Việc phong, thăng cấp bậc hàm vượt bậc cũng không được vượt quá cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm.

Ai có quyền phong, thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và vượt bậc?

Đối với cấp bậc hàm cấp tướng: Chủ tịch nước.

Đối với cấp bậc hàm từ Đại tá trở xuống: Bộ trưởng Bộ Công an.

II. HỆ THỐNG CẤP BẬC QUÂN HÀM TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Hệ thống cấp bậc hàm được chia theo 3 cấp, mỗi cấp 4 bậc từ cao xuống thấp:

1. Cấp tướng gồm: (1) Đại tướng; (2) Thượng tướng, Đô đốc Hải quân; (3) Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân; (4) Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân.

2. Cấp tá gồm: (1) Đại tá; (2) Thượng tá; (3) Trung tá; (4) Thiếu tá.

3. Cấp úy gồm: (1) Đại úy; (2) Thượng úy; (3) Trung úy; (4) Thiếu úy.

**Điều kiện được phong hàm

Đối với học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ:

– Được phong hàm Thiếu úy.

– Nếu tốt nghiệp loại giỏi, khá ở những ngành đào tạo có tính đặc thù hoặc có thành tích xuất sắc trong công tác được phong hàm Trung úy.

Trường hợp đặc biệt có thể được phong quân hàm cao hơn quy định.

Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ thời chiến; quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng tại ngũ; cán bộ, công chức ngoài quân đội, những người tốt nghiệp Đại học trở lên phục vụ tại ngũ được bổ nhiệm giữ chức vụ sĩ quan:

Được phong cấp bậc quân hàm sĩ quan tương xứng.

Điều kiện được thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ

Đáp ứng đủ 6 điều kiện sau:

1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Có phẩm chất đạo đức cách mạng; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội; tôn trọng và đoàn kết với nhân dân, với đồng đội; được quần chúng tín nhiệm.

3. Có trình độ chính trị, khoa học quân sự và khả năng vận dụng sáng tạọ chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân; có kiến thức về văn hoá, kinh tế, xã hội, pháp luật và các lĩnh vực khác; có năng lực hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tốt nghiệp chương trình đào tạo theo quy định đối với từng chức vụ.

4. Có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khoẻ phù hợp với chức vụ, cấp bậc quân hàm mà sĩ quan đảm nhiệm.

5. Cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm.

6. Đủ thời hạn xét thăng quân hàm:

– Thiếu úy → Trung úy: 02 năm.

– Trung úy → Thượng úy, Thượng úy → Đại úy: 03 năm.

– Đại úy → Thiếu tá, Thiếu tá → Trung tá, Trung tá → Thượng tá, Thượng tá → Đại tá, Đại tá → Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân; Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân → Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân; Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân → Thượng tướng, Đô đốc Hải quân; Thượng tướng, Đô đốc Hải quân → Đại tướng: 04 năm.

Lưu ý: Thời gian sĩ quan học tập cũng được tính vào thời hạn xét thăng quân hàm.

Tuổi của sĩ quan tại ngũ được xét thăng quân hàm từ cấp Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân không quá 57, trừ trường hợp theo quyết định của Chủ tịch nước.

Điều kiện để được phong thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và vượt bậc

– Được thăng quân hàm vượt bậc khi sĩ quan tại ngũ lập thành tích đặc biệt xuất sắc.

Tuy nhiên, không vượt quá cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm.

– Được thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn khi:

+ Chiến đấu lập chiến công xuất sắc hoặc công tác, nghiên cứu khoa học được tặng huân chương.

+ Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ mà cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm từ 02 bậc trở lên hoặc cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ chỉ huy, quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *