Hãy làm rõ sự phát triển về chủ trương giải quyết nhiệm vụ dân tộc trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (11 – 1939) và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (5 – 1941) của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Đầu tiên trình bày Khái quát hoàn cảnh giải thích lí do đưa nhiệm vụ dân tộc lên hàng đầu (do sự thay đổi của tình hình thế giới và trong nước… do vậy, Đảng CSĐD chủ trương đề ra đường lối cách mạng cho phù hợp)

Những sự phát triển về chủ trương giải quyết nhiệm vụ dân tộc

* Xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng: giải phóng dân tộc là hàng đầu

– Hội nghị tháng 11-1939 xác định nhiệm vụ chiến lược là giải phóng các dân tộc Đông Dương (trong khuôn khổ 3 nước Đông Dương)

– Hội nghị tháng 5-1941 khẳng định: giải phóng dân tộc là nhiệm vụ cấp bách và chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ theo từng nước Đông Dương…

– Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất….

* Chủ trương tập hợp lực lượng

– Hội nghị tháng 11-1939, chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương nhằm tập hợp rộng rãi tất cả các giai cấp, các đảng phái, các phần tử phản đế muốn giải phóng cho dân tộc.

– Hội nghị tháng 5-1941, chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương, thành lập ở mỗi nước một mặt trận riêng, nhằm đánh thức được tinh thần dân tộc xưa nay trong nhân dân, Việt Nam độc lập đồng minh với các đoàn thể quần chúng mang tên “cứu quốc” ra đời…. (chủ trương tập hợp lực lượng của toàn dân tộc, không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo, đảng phái…)

* Chủ trương khởi nghĩa vũ trang, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Hình thái khởi nghĩa:

– Hội nghị tháng 11-1939 đấu tranh trực tiếp đánh đổ đế quốc và tay sai (chưa nêu rõ hính thái khởi nghĩa giành chính quyền)

– Hội nghị tháng 5-1941 khẳng định hình thái của cuộc khởi nghĩa là đi từ khởi nghĩa từng phần lên Tổng khởi nghĩa

Chuẩn bị:

– Hội nghị 11-1939: chủ trương khởi nghĩa vũ trang nhưng chưa có sự chuẩn bị cụ thể.

– Hội nghị 5-1941: Nhấn mạnh chuẩn bị lực lượng khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân… (gồm có lực lượng chính trị, vũ trang…)

Chính quyền nhà nước:

– Hội nghị tháng 11-1939 chủ trương thành lập chính quyền nhà nước với hình thức cộng hoà dân chủ trong phạm vi toàn Đông Dương.

– Hội nghị tháng 5-1941 đã giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương và chủ trương sau khi đánh đuổi được Pháp – Nhật sẽ thành lập một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – chính quyền cách mạng của toàn thể dân tộc.

Đánh giá chung

– Đây là chủ trương đúng đắn, sang tạo, phù hợp với thực tiển VN… khắc phục được hạn chế của Luận Cương… để lại những bài học lịch sử vô cùng quý báu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

– CMT8 thắng lợi là sự kết hợp của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan… Trong đó, chủ trương giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc là nhân tố đầu tiên quyết định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *