Giáo viên mất việc ngay nếu 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ

Điều 29 Luật Viên chức năm 2010 và Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

Một là, viên chức có 02 năm liên tiếp bị xếp loại chất lượng ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;

Hai là, viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo quy định của pháp luật về viên chức.

Ba là, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

Bốn là, do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn;

Năm là, Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy: Trường hợp viên chức là giáo viên nếu có 02 năm liên tiếp bị xếp loại chất lượng ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ thì nhà trường được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc giáo viên đó.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với giáo viên trong trường hợp này, hiệu trưởng phải báo cho viên chức biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Đối với giáo viên do cơ quan quản lý nhà trường thực hiện tuyển dụng, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc do hiệu trưởng quyết định sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà trường.

Tuy nhiên, cần lưu ý: Hiệu trưởng không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với giáo viên trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Giáo viên ốm đau hoặc bị tai nạn, đang điều trị bệnh nghề nghiệp theo quyết định của cơ sở chữa bệnh, trừ trường hợp giáo viên làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục;

Trường hợp 2: Giáo viên đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được hiệu trưởng cho phép;

Trường hợp 3: Giáo viên nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp nhà trường chấm dứt hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *