Giáo viên giữ hạng bao lâu mới được thi/xét thăng hạng?

Từ 20/03/2021, viên chức là giáo viên dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp phải đáp ứng được thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng theo quy định tại các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành:

1. Đối với giáo viên mầm non (theo Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT)

– Để được dự thi/xét thăng hạng chức danh giáo viên mầm non hạng hạng I (mã số V.07.02.24): Giáo viên phải phải có thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký.

– Để được dự thi/xét thăng hạng giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25): Giáo viên phải có thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký.

2. Đối với giáo viên tiểu học (theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT)

– Để được dự thi/xét thăng hạng chức danh giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27): Giáo viên phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký.

– Để được dự thi/xét thăng hạng chức danh giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28): Giáo viên phải có thời gian giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng.

3. Đối với giáo viên THCS (theo Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT)

– Để được dự thi/xét thăng hạng chức danh giáo viên THCS hạng I (mã số V.07.04.30): Giáo viên phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký.

– Để được dự thi/xét thăng hạng chức danh giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31): Giáo viên phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32) hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký.

4. Đối với giáo viên THPT (theo Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT)

– Để được dự thi/xét thăng hạng chức danh giáo viên THPT hạng I (mã số V.07.05.13): Giáo viên phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II (mã số V.07.05.14) hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký.

– Để được dự thi/xét thăng hạng chức danh giáo viên THPT hạng II (mã số V.07.05.14): Giáo viên phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III (mã số V.07.05.15) hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký.

Lưu ý: Ngoài điều kiện về thời gian giữ hạng, giáo viên còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn khác của hạng mới để được đăng ký dự thi/xét thăng hạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *