Gia hạn của Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký quốc tế có hiệu lực trong kỳ hạn đầu 5 năm và có thể được gia hạn theo các kỳ hạn 5 năm. Thời hạn bảo hộ tại mỗi Bên tham gia ít nhất là 15 năm kể từ ngày đăng ký. Đối với Bên tham gia cho phép thời hạn bảo hộ dài hơn (20, 25 hoặc 50 năm), Đăng ký quốc tế có thể được gia hạn thêm các kỳ hạn 5 năm cho đến khi hết thời hạn bảo hộ được quy định trong luật của Bên tham gia đó.

Sáu tháng trước khi kết thúc mỗi kỳ hạn 5 năm, WIPO gửi thông báo đến chủ đăng ký nhắc ngày hết hạn của Đăng ký quốc tế. Chủ đăng ký có thể gia hạn Đăng ký quốc tế chỉ với một số Bên tham gia được chỉ định và chỉ cho một số kiểu dáng công nghiệp có trong Đăng ký quốc tế.

Thủ tục gia hạn Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp có thể nộp qua các phương thức sau:

– Nộp bằng cách sử dụng hệ thống gia hạn điện tử La Hay E-Renewal;

– Nộp bằng cách gửi bản giấy tờ khai không chính thức DM/4 tới WIPO;

– Nộp bằng cách gửi một thông báo đơn giản tới WIPO nếu rõ số Đăng ký quốc tế và trả phí gia hạn.

Phí gia hạn đăng ký quốc tế bao gồm:

– Phí cơ bản (200 CHF cho một kiểu dáng; 17 CHF cho mỗi kiểu dáng tăng thêm trong cùng một Đăng ký quốc tế);

– Phí chỉ định riêng cho mỗi Bên tham gia có yêu cầu này;

– Phí chỉ định chuẩn (21 CHF cho một kiểu dáng; 1 CHF cho mỗi kiểu dáng tăng thêm trong cùng một Đăng ký quốc tế) đối với mỗi Bên tham gia còn lại mà Đăng ký quốc tế được yêu cầu gia hạn tại đó.

Phí gia hạn cần được nộp cho WIPO muộn nhất là vào ngày hết hiệu lực của Đăng ký quốc tế. Phí gia hạn có thể được thanh toán muộn tới 6 tháng sau ngày nêu trên (thời gian ân hạn) với điều kiện phải nộp một khoản phụ phí vào cùng thời điểm nộp phí gia hạn. Ngày gia hạn được WIPO ghi nhận là ngày đến hạn gia hạn cả khi phí gia hạn được nộp muộn trong thời gian ân hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *