ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ VỚI DANH NGHĨA LÀ SÁNG CHẾ

Sáng chế là một trong các đối tượng bảo hộ của sở hữu công nghiệp. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ khi đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ theo quy định, do đó không phải mọi sáng chế đều được cấp văn bằng bảo hộ.

1/ Đối tượng không đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ quy định tại Điều 58 (Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ):

– Không còn tính mới;

– Không có trình độ sáng tạo;

– Không có khả năng áp dụng công nghiệp.

2/ Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

Căn cứ vào Điều 59 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ) thì các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế gồm:

– Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học: Các đối tượng này không đáp ứng được điều kiện về khả năng áp dụng công nghiệp. Hơn nữa, song song với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, sáng chế có thể cũ đi, nhưng phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp khoa học là tồn tại mãu mãi, là cơ sở để tạo ra sáng chế.

– Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính: Các đối tượng này chỉ thuần tuý là sự thể hiện thông tin chứ không phải là một giải pháp kỹ thuật. Vì vậy, chúng không có khả năng áp dụng sản xuất công nghiệp. Hơn nữa, các đối tượng trên được bảo hộ theo quyền tác giả.

– Cách thức thể hiện thông tin: Bản chất đối tượng này không phải là một giải pháp ký thuật có khả năng áp dụng cao trong công nghiệp mà chỉ là sự thể hiện thông tin.

– Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ: Đối tượng này cũng là giải pháp nhưng không phải giải pháp kỹ thuật mà chỉ mang tính thẩm mỹ. Vì vậy, giải pháp mang tính thẩm mỹ này không có khả năng áp dụng trong công nghiệp.

– Giống thực vật, giống động vật: Vì đặc điểm sinh học chung của các đối tượng này là có vòng đời không dài, trong khi thời hạn bảo hộ sáng chế theo quy định pháp luật là 20 năm. Vì vậy, các đối tượng này có thể được bảo hộ với danh nghĩa là giống cây trồng, giống vật nuôi chứ không được bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế.

– Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh: Cũng giống như giống thực vật, giống động vật thì quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh cũng không đủ điều kiện bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

– Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật: Các đối tượng này liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của cả cộng đồng và xã hội. Do đó, các đối tượng trên liên quan trực tiếp đến lợi ích cộng đồng, cần được mở rộng phạm vi sử dụng vì mục đích nhân đạo, chứ không thể thương mại hóa hay tư nhân hóa các đối tượng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *