Đổi sang CCCD gắn chip có phải sửa thông tin trên Sổ đỏ không?

Điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận như sau:

“Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi “CMND số:…”; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”; trường hợp thẻ Căn cước công dân thì ghi “CCCD số:…”; trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì ghi “Giấy khai sinh số…”;”

Theo điểm g khoản 1 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép xác nhận thay đổi thông tin về số CMND, số thẻ căn cước công dân.

Theo quy định trên thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi chuyển từ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân mã vạch sang thẻ căn cước công dân gắn chíp không ảnh hưởng tới quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; việc xác nhận thay đổi được thực hiện theo nhu cầu.

Mặt khác, tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 06/2021/TT-BCA của Bộ Công an cũng quy định:

“2. Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Thông tư này.

3. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ thẻ Căn cước công dân được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.”

Theo quy định kể trên thì các loại giấy tờ đã được phát hành có sử dụng thông tin từ thẻ Căn cước công dân mã vạch của công dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật khi công dân chuyển sang thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Do đó: Từ các dẫn chứng trên đây, thì trường hợp công dân chuyển từ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân mã vạch sang thẻ căn cước công dân gắn chíp thì không bắt buộc phải sửa đổi các thông tin đã đăng ký trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (hay được gọi là sổ đỏ); trừ trường hợp công dân có nhu cầu thay đổi thì thực hiện đăng ký thay đổi theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *