Điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ năm 2021

I. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ năm 2021

(1) Có văn bằng bác sĩ được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;

(2) Có văn bản xác nhận quá trình thực hành theo quy định.

(3) Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

(4) Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Trong đó, đối với yêu cầu về văn bản xác nhận quá trình thực hành theo quy định, cần lưu ý quy định sau:

– Văn bản xác nhận quá trình thực hành do người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về quá trình thực hành cho người đã thực hành tại cơ sở của mình, bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

– Thời gian thực hành bác sĩ là 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh.

II. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ

Hồ sơ đề nghị cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề Bác sĩ bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ theo Mẫu.

(2) Bản sao hợp lệ văn bằng Bác sĩ phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Trường hợp mất thì phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nơi đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp.

(3) Giấy xác nhận quá trình thực hành theo Mẫu hoặc bản sao hợp lệ các văn bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II.

(4) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

(5) Phiếu lý lịch tư pháp.

(6) Sơ yếu lý lịch tự thuật theo Mẫu 03 có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú đối với những người xin cấp chứng chỉ hành nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

(7) Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.

II. Nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ

**Việc nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ thực hiện như sau:

– Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ thuộc các trường hợp sau đây gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Y tế:

+ Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế;

+ Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng).

– Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ trường hợp kể trên) gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Y tế.

**Trường hợp người hành nghề Bác sĩ không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì nộp hồ sơ về Sở Y tế, nơi đăng ký thường trú để đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ.

III. Thủ tục cấp và quản lý chứng chỉ hành nghề Bác sĩ

1. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ, Bộ Y tế hoặc Sở Y tế (sau đây gọi tắt là cơ quan tiếp nhận hồ sơ) cấp cho người đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu, cụ thể như sau:

– Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi ngay cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

– Trường hợp hồ sơ gửi theo đường bưu điện thì trong thời hạn 02 ngày, tính từ thời điểm nhận được hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến), cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi Phiếu tiếp nhận cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ;

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tiến hành thẩm định hồ sơ và có biên bản thẩm định.

3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ.

4. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ:

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải ghi cụ thể những tài liệu cần bổ sung, nội dung cần sửa đổi.

– Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ phải sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi hồ sơ bổ sung về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ bổ sung cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp tục thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ theo quy định. Trường hợp hồ sơ bổ sung vẫn chưa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp tục hướng dẫn người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoàn thiện hồ sơ.

– Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ đã có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mà trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản yêu cầu nhưng người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ không bổ sung, sửa đổi hồ sơ thì phải thực hiện lại từ đầu hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Bác sĩ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *