Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa

Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế với mục đích sản xuất ra sản phẩm để trao đổi, mua bán.

Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa:

(i) Thứ nhất, Phân công lao động xã hội (điều kiện cần)

Phân công lao động xã hội là sự chuyên môn hóa lao động, phân bổ lao động trong xã hội vào các ngành nghề sản xuất khác nhau.

Khi có phân công lao động xã hội, mỗi người sản xuất chỉ sản xuất một hoặc một số loại sản phẩm nhất định, nhưng nhu cầu của họ lại đòi hỏi nhiều loại sản phẩm để thỏa mãn, vì thế để thỏa mãn nhu cầu tất yếu những người sản xuất phải trao đổi sản phẩm với nhau.

Họ phụ thuộc vào nhau, làm cho lao động của họ trở thành một bộ phận của lao động xã hội, sản xuất của họ mang tính xã hội.

(ii) Thứ hai, sự tách biệt tương đối về kinh tế của các chủ thể sản xuất (điều kiện đủ)

Điều kiện này làm cho người sản xuất độc lập với nhau, có sự tách biệt về lợi ích và làm cho người sản xuất chi phối được sản phẩm của mình, trong điều kiện đó người này muốn tiêu dùng sản phẩm của người khác phải thông qua trao đổi mua bán, tức là làm cho việc trao đổi sản phẩm tồn tại dưới hình thức hàng hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *