Điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán

Theo quy định tại Luật chứng khoán 2019, Công ty cổ phần niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán cần đáp ứng các điều kiện cơ bản sau:

1.Vốn điều lệ

– Căn cứ theo Điều 15 Luật chứng khoán 2019, để được tham gia niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, doanh nghiệp cần phải đảm bảo mức vốn điều lệ đã góp tính tại thời điểm đăng ký niêm yết cổ phiếu là từ 30 tỷ đồng trở lên. Giá trị vốn điều lệ đã góp được căn cứ dựa trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

– Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải thỏa mãn điều kiện giá trị vốn hoá đạt tối thiểu 30 tỷ đồng tính theo phương pháp bình quân gia quyền giá thanh toán cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng gần nhất. Hoặc căn cứ vào giá tham chiếu trung bình của cổ phiếu giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán UpCOM trong 30 phiên gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết. Hoặc căn cứ theo bình quân gia quyền giá thanh toán trong đợt bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hoá.

2. Thời gian hoạt động

– Doanh nghiệp đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn phải có từ 1 năm hoạt động trở lên dưới hình thức Công ty Cổ phần tính đến thời điểm doanh nghiệp này đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán.

(*) Nếu là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá gắn với niêm yết chứng khoán thì không áp dụng điều kiện này.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh

– Doanh nghiệp phải có từ 2 năm liên tục kinh doanh có lãi tính đến trước thời điểm đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán.

– Doanh nghiệp phải có tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity, viết tắt là ROE) từ 5% trở lên trong năm liền trước năm đăng ký niêm yết.

 -Doanh nghiệp không có các khoản nợ quá hạn từ 1 năm trở lên tính đến thời điểm đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán.

– Ngoài ra, doanh nghiệp không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký niêm yết căn cứ theo báo cáo tài chính thường niên năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên nếu thời điểm đăng ký niêm yết sau khi kết thúc kỳ lập báo cáo tài chính bán niên.

4. Cơ cấu cổ đông

– Doanh nghiệp đăng ký niêm yết phải được sự thông qua của Đại Hội đồng cổ đông về phương án phát hành và kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phần trên thị trường chứng khoán.

– Bên cạnh đó, doanh nghiệp đăng ký niêm yết phải có ít nhất 20% số cổ phiếu có quyền biểu quyết được nắm giữ bởi tối thiểu 300 cổ đồng không phải cổ đông lớn trừ trường hợp doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

– Nếu vốn điều lệ của doanh nghiệp đăng ký niêm yết vượt mức 1.000 tỷ đồng thì tỷ lệ này phải từ 10% trở lên.

5. Một số điều kiện khác

– Doanh nghiệp hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán không bị truy cứu trách nhiệm, xử lý vi phạm trong 2 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký niêm yết đối với những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo những quy định trong Điều 12 Luật Chứng khoán 2019.

*Ngoài ra, công ty đăng ký niêm yết phải có bộ hồ sơ Đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ.

 – Trừ trường hợp công ty yêu cầu đăng ký niêm yết trên thị trường là công ty chứng khoán thì những công ty khi đăng ký niêm yết phải được tư vấn về thủ tục và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng bởi một công ty chứng khoán. Đồng thời, công ty chứng khoán phải mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng (IPO).

Xem thêm bài viết điều kiện niêm yết cổ phiếu trên HNX, HOSE

https://thukyphaply.com/dieu-kien-niem-yet-co-phieu-tai-hnx-hose/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *