Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư năm 2021

Kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân là kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề kiến trúc không thuộc tổ chức hành nghề kiến trúc, nhân danh cá nhân mình thực hiện các dịch vụ kiến trúc.

Kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân thực hiện dịch vụ kiến trúc theo hợp đồng đã giao kết với tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại Luật Kiến trúc năm 2019 thì cá nhân để được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện thứ nhất: Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc;

Điều kiện thứ hai: Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân;

Điều kiện thứ ba: Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Quy định về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư:

Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc tổ chức thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc bao gồm:

– Kinh nghiệm nghề nghiệp về kiến trúc;

– Kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề;

– Kiến thức chuyên ngành về kiến trúc;

– Kiến thức về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

Nội dung Bộ câu hỏi sát hạch với số điểm tối đa là 100, bao gồm:

– 10 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp với số điểm tối đa là 40;

– 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật với số điểm tối đa là 20;

– 05 câu hỏi về kiến thức chuyên môn với số điểm tối đa là 20;

– 05 câu hỏi về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề với số điểm tối đa là 20.

Hình thức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc: Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc lần đầu, thực hiện sát hạch theo hình thức thi trắc nghiệm và vấn đáp. Việc sát hạch vấn đáp được thực hiện ngay sau khi có thông báo kết quả sát hạch trắc nghiệm, trong đó cá nhân sát hạch phải gắp thăm và trả lời tối đa 04 câu hỏi, mỗi câu hỏi về nội dung kiến thức và sự hiểu biết áp dụng trong hoạt động hành nghề kiến trúc phù hợp với nội dung Bộ câu hỏi sát hạch;

Cá nhân đạt kết quả sát hạch phải có tổng số điểm từ 70 điểm trở lên, trong đó điểm sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt tối thiểu là 16 điểm; các phần còn lại phải đạt tối thiểu 50% số điểm theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch gửi tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu kèm bản sao văn bằng đào tạo qua mạng trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *