Điểm mới liên quan đến sáng chế của Luật sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ 2022 (tt)

3/ Bổ sung khái niệm “Sáng chế mật”

Luật SHTT 2005 không đề cập đến khái niệm về Sáng chế mật.

Luật SHTT sửa đổi 2022 đã bổ sung khái niệm “Sáng chế mật là sáng chế được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định là bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước” (Điều 4.12a).

4/ Bổ sung quy định về Kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi nộp đơn đăng ký ở nước ngoài

Luật SHTT sửa đổi 2022 đã bổ sung Điều 89a quy định về Kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi nộp đơn đăng ký ở nước ngoài. Cụ thể:

– Sáng chế thuộc các lĩnh vực kỹ thuật có tác động đến quốc phòng, an ninh, được tạo ra tại Việt Nam và thuộc quyền đăng ký của cá nhân là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam hoặc của tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam chỉ được nộp đơn đăng ký sáng chế ở nước ngoài nếu đã được nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam để thực hiện thủ tục kiểm soát an ninh; 

– Trình tự thủ tục đăng ký sáng chế thuộc quy định trên sẽ được Chính Phủ hướng dẫn ở một Nghị định riêng.

Theo đó, trường hợp đơn đăng ký sáng chế được nộp trái với quy định về kiểm soát an ninh nêu trên thì sẽ bị từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

5/ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế

Điều chỉnh, bổ sung một số quy định về hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế, cụ thể là:

2 trường hợp hủy bỏ toàn bộ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế gồm:

– Đơn đăng ký sáng chế được nộp trái với quy định về kiểm soát an ninh;

– Đơn đăng ký sáng chế đối với sáng chế được trực tiếp tạo ra dựa trên nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen nhưng không bộc lộ hoặc bộc lộ không chính xác về nguồn gốc.

6 trường hợp bằng độc quyền sáng chế bị hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực gồm:

– Người nộp đơn không có quyền đăng ký sáng chế và không được người có quyền đăng ký sáng chế chuyển nhượng quyền đăng ký;

– Sáng chế không đáp ứng các điều kiện bảo hộ như không có tính mới, không có trình độ sáng tạo và không có khả năng áp dụng công nghiệp; hoặc sáng chế trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh;

– Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sáng chế làm mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn hoặc làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn;

– Sáng chế không được bộc lộ đầy đủ và rõ ràng đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được;

– Sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ vượt qua phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế;

– Sáng chế không đáp ứng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên theo quy định tại Điều 90 của Luật SHTT

Xem tiếp bài viết: Điểm mới liên quan đến sáng chế của Luật sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ 2022 (tt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *