Điểm mới của luận cương chính trị tháng 10/1930 so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên?

So với cương lĩnh đầu tiên luận cương chính trị có những điểm mới như sau:

– Trên cơ sở khẳng định tính chất xã hội Đông Dương là XH nửa phong kiến, luận cương đã chỉ rõ phương hướng là làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân sau đó bỏ qua thời kỳ phát triển tư bản chủ nghĩa.

– Phương pháp cách mạng: luận cương khẳng định lại tư tưởng bạo lực quần chúng bằng hình thức khởi nghĩa vũ trang để giành chính quyền, luận cương chỉ ra những điều kiện để

khởi nghĩa thành công:

+ Xây dựng lực lượng quần chúng ngày càng vững mạnh.

+ Tuân thủ quy luật đấu tranh cách mạng.

+ Nổ ra khi có tình thế và thời cơ cách mạng.

– Luận cương khẳng định lại vai trò của đảng nhưng để Đảng có thể lãnh đạo được thì Đảng phải có những tiêu chí xây dựng đảng:

+ Đảng có đường lối chính trị đúng đắn.

+ Có kỷ luật tập trung.

+ Gắn bó với nhân dân.

+ Trải qua đấu tranh để trưởng thành.

+ Có lý luận Mac- Lênin dẫn đường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *