Địa vị pháp lý của Bộ Tài chính trên thị trường chứng khoán

Theo Điều 4 NĐ 95/2018/NĐ-CP: Bộ tài chính là tổ chức phát hành công cụ nợ của Chính phủ

Quyền và trách nhiệm của Chủ sở hữu công cụ nợ của Chính phủ (Điều 7 NĐ 95/2018/NĐ-CP)

• Được đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi công cụ nợ khi đến hạn thanh toán.

• Được sử dụng công cụ nợ để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu, cầm cố hoặc thực hiện các giao dịch khác theo quy định của pháp luật.

• Thực hiện nghĩa vụ thuế theo qui định của pháp luật thuế

Công cụ nợ tài chính bao gồm:

* Tín phiếu Kho bạc

– Kỳ hạn: 13, 26, 52 tuần

– Phương thức phát hành:

+ Qua đấu thầu

+ Qua phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam → giao dịch trên thị trường chứng khoán khi có đề nghị của NHNNVN

* Trái phiếu Chính phủ

– Trái phiếu Chính phủ thông thường

– Trái phiếu xanh →giao dịch trên thị trường chứng khoán

– Trái phiếu ngoại tệ →đăng ký lưu ký tập trung và giao dịch theo qui định về ngoại hối

* Công trái xây dựng Tổ quốc

Công trái xây dựng Tổ quốc là một nguồn thu của ngân sách Nhà nước dành để đầu tư xây dựng những công trình then chốt, tạo nên cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Phiếu công trái phát hành hàng năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *