Di chúc miệng được coi là hợp pháp khi nào?

1. Di chúc miệng là gì?

Di chúc miệng là sự bày tỏ bằng lời nói ý chí của người để lại di sản thừa kế lúc còn sống trong việc định đoạt khối di sản cho mình cho người khác sau khi mình chết . 

Về nguyên tắc, pháp luật không khuyến khích cá nhân lập di chúc miệng. Bởi vì thực tế cho thấy khi có nhiều người làm chứng thì khả năng thuật lại di chúc có nhiều kiểu khác nhau. Chưa tính đến việc người diễn đạt lại nội dung di chúc miệng lại thể hiện theo ý kiến chủ quan của mình. Chính vì vậy, thủ tục lập di chúc miệng được quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo tính trung thực và xác thực của di chúc miệng.

 2. Di chúc miệng được coi là hợp pháp khi nào?

Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng (Khoản 1 Điều 629 Bộ luật dân sự 2015). Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ (Khoản 5 Điều 630 Bộ luật dân sự 2015). Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng (Khoản 5 Điều 630 Bộ luật dân sự 2015). Về hiệu lực của di chúc miệng được quy định tại Khoản 2 Điều 629 Bộ luật dân sự 2015 đó là sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *