Danh sách khối thi, tổ hợp môn xét tuyển đại học năm 2021

Những năm qua, các trường đại học trên cả nước chủ yếu vẫn dựa trên các khối thi cơ bản A,B,C,D,…, sau đó phân ra thành nhiều tổ hợp môn khác nhau để tuyển sinh và được duy trì qua các năm. Do đó, năm 2021 có thể vẫn không có ngoại lệ, mà các khối và tổ hợp môn xét tuyển sẽ vẫn được duy trì như các năm trước:

I. Khối A gồm 19 tổ hợp môn xét tuyển như sau:

Tổ hợp A00: Toán, Vật lí, Hóa học.

Tổ hợp A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Tổ hợp A02: Toán, Vật lí, Sinh học

Tổ hợp A03: Toán, Vật lí, Lịch sử

Tổ hợp A04: Toán, Vật lí, Địa lí

Tổ hợp A05: Toán, Hóa học, Lịch sử

Tổ hợp A06: Toán, Hóa học, Địa lí

Tổ hợp A07: Toán, Lịch sử, Địa lí

Tổ hợp A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân

Tổ hợp A09: Toán, Địa lý, Giáo dục công dân

Tổ hợp A10: Toán, Lý, Giáo dục công dân

Tổ hợp A11: Toán, Hóa, Giáo dục công dân

Tổ hợp A12: Toán, Khoa học tự nhiên, KH xã hội

Tổ hợp A14: Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí

Tổ hợp A15: Toán, KH tự nhiên, Giáo dục công dân

Tổ hợp A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

Tổ hợp A17: Toán, Vật lý, Khoa học xã hội

Tổ hợp A18: Toán, Hoá học, Khoa học xã hội

II. Khối B gồm 9 tổ hợp môn xét tuyển như sau:

Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học

Tổ hợp B01: Toán, Sinh học, Lịch sử

Tổ hợp B02: Toán, Sinh học, Địa lí

Tổ hợp B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn

Tổ hợp B04: Toán, Sinh học, Giáo dục công dân

Tổ hợp B05: Toán, Sinh học, Khoa học xã hội

Tổ hợp B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

III. Khối A gồm 21 tổ hợp môn xét tuyển như sau:

Tổ hợp C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Tổ hợp C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí

Tổ hợp C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học

Tổ hợp C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Tổ hợp C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí

Tổ hợp C05: Ngữ văn, Vật lí, Hóa học

Tổ hợp C06: Ngữ văn, Vật lí, Sinh học

Tổ hợp C07: Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử

Tổ hợp C08: Ngữ văn, Hóa học, Sinh

Tổ hợp C09: Ngữ văn, Vật lí, Địa lí

Tổ hợp C10: Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử

Tổ hợp C12: Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử

Tổ hợp C13: Ngữ văn, Sinh học, Địa

Tổ hợp C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân

Tổ hợp C15: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

Tổ hợp C16: Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân

Tổ hợp C17: Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân

Tổ hợp C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân

Tổ hợp C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

IV. Khối 99 gồm 100 tổ hợp môn xét tuyển như sau:

Tổ hợp D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Tổ hợp D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga

Tổ hợp D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

Tổ hợp D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

Tổ hợp D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức

Tổ hợp D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật

Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Tổ hợp D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Tổ hợp D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

Tổ hợp D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh

Tổ hợp D11: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

Tổ hợp D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh

Tổ hợp D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh

Tổ hợp D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Tổ hợp D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Tổ hợp D16: Toán, Địa lí, Tiếng Đức

Tổ hợp D17: Toán, Địa lí, Tiếng Nga

Tổ hợp D18: Toán, Địa lí, Tiếng Nhật

Tổ hợp D19: Toán, Địa lí, Tiếng Pháp

Tổ hợp D20: Toán, Địa lí, Tiếng Trung

Tổ hợp D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức

Tổ hợp D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga

Tổ hợp D23: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật

Tổ hợp D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp

Tổ hợp D25: Toán, Hóa học, Tiếng Trung

Tổ hợp D26: Toán, Vật lí, Tiếng Đức

Tổ hợp D27: Toán, Vật lí, Tiếng Nga

Tổ hợp D28: Toán, Vật lí, Tiếng Nhật

Tổ hợp D29: Toán, Vật lí, Tiếng Pháp

Tổ hợp D30: Toán, Vật lí, Tiếng Trung

Tổ hợp D31: Toán, Sinh học, Tiếng Đức

Tổ hợp D32: Toán, Sinh học, Tiếng Nga

Tổ hợp D33: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật

Tổ hợp D34: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp

Tổ hợp D35: Toán, Sinh học, Tiếng Trung

Tổ hợp D41: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức

Tổ hợp D42: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga

Tổ hợp D43: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật

Tổ hợp D44: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp

Tổ hợp D45: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung

Tổ hợp D52: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga

Tổ hợp D54: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp

Tổ hợp D55: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung

Tổ hợp D61: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức

Tổ hợp D62: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga

Tổ hợp D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật

Tổ hợp D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp

Tổ hợp D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung

Tổ hợp D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

Tổ hợp D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga

Tổ hợp D69: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

Tổ hợp D70: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

Tổ hợp D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

Tổ hợp D73: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức

Tổ hợp D74: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga

Tổ hợp D75 Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật

Tổ hợp D76: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

Tổ hợp D77: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

Tổ hợp D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Tổ hợp D79: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức

Tổ hợp D80: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Tổ hợp D81: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật

Tổ hợp D82: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

Tổ hợp D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung

Tổ hợp D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

Tổ hợp D85: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức

Tổ hợp D86: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga

Tổ hợp D87: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

Tổ hợp D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

Tổ hợp D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

Tổ hợp D91: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

Tổ hợp D92: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức

Tổ hợp D93: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga

Tổ hợp D94: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật

Tổ hợp D95: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Anh

Tổ hợp D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

Tổ hợp D98: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức

Tổ hợp D99: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

V: Khối H gồm 09 tổ hợp xét tuyển sau:

Tổ hợp H00: Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2

Tổ hợp H01: Toán, Ngữ văn, Vẽ

Tổ hợp H02: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu

Tổ hợp H03: Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu

Tổ hợp H04: Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu

Tổ hợp H05: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu

Tổ hợp H06: Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật

Tổ hợp H07: Toán, Hình họa, Trang trí

Tổ hợp H08: Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật

VI: Khối M gồm 26 tổ hợp xét tuyển sau:

Tổ hợp M00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát

Tổ hợp M01: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu

Tổ hợp M02: Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

Tổ hợp M03: Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

Tổ hợp M04: Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát  Múa

Tổ hợp M09: Toán, NK Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)

Tổ hợp M10: Toán, Tiếng Anh, NK1

Tổ hợp M11: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh

Tổ hợp M13: Toán, Sinh học, Năng khiếu

Tổ hợp M14: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán

Tổ hợp M15: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh

Tổ hợp M16: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý

Tổ hợp M17: Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử

Tổ hợp M18: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán

Tổ hợp M19: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh

Tổ hợp M20: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý

Tổ hợp M21: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử

Tổ hợp M22: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán

Tổ hợp M23: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh

Tổ hợp M24: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý

Tổ hợp M25: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử

VII. Khối N gồm 10 tổ hợp xét tuyển sau:

Tổ hợp N00: Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2

Tổ hợp N01: Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật

Tổ hợp N02: Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ

Tổ hợp N03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn

Tổ hợp N04: Ngữ Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu

Tổ hợp N05: Ngữ Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu

Tổ hợp N06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn

Tổ hợp N07: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn

Tổ hợp N08: Ngữ văn , Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ

Tổ hợp N09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗ

VIII: Khối R gồm 06 tổ hợp xét tuyển sau:

Tổ hợp R00: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí

Tổ hợp R01: Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật

Tổ hợp R02: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật

Tổ hợp R03: Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật

Tổ hợp R04: Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa –xã hội – nghệ thuật

Tổ hợp R05: Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông

IX: Khối S gồm 02 tổ hợp xét tuyển sau:

Tổ hợp S00: Ngữ văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2

Tổ hợp S01: Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2

X. Khối T gồm 06 tổ hợp xét tuyển sau:

Tổ hợp T00: Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT

Tổ hợp T01: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT

Tổ hợp T02: Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT

Tổ hợp T03: Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT

Tổ hợp T04: Toán, Lý, Năng khiếu TDTT

Tổ hợp T05: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng kiếu

XI. Khối V gồm 12 tổ hợp xét tuyển sau:

Tổ hợp V00: Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật

Tổ hợp V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật

Tổ hợp V02: VẼ MT, Toán, Tiếng Anh

Tổ hợp V03: VẼ MT, Toán, Hóa

Tổ hợp V05: Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật

Tổ hợp V06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật

Tổ hợp V07: Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật

Tổ hợp V08: Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật

Tổ hợp V09: Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật

Tổ hợp V10: Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật

Tổ hợp V11: Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật

XII: Khối K là khối liên thông đại học dành cho những thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Khối K xét tuyển tổ hợp môn Toán, Vật Lý, môn chuyên ngành đã học ở hệ cao đẳng, trung cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *