Danh mục hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ thuộc dự án

Căn cứ quy định Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi thành, Chủ đầu tư dự án xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án, chuẩn bị các hồ 01 bộ hồ sơ nộp tại Sở Tài Nguyên và Môi Trường, gồm:

– Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản chính);

– Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền (Bản sao y);

– Biên bản giao đất, cho thuê đất ngoài thực địa (Bản sao y);

– Văn bản xác định đơn giá thuê đất, tiền sử dụng đất (Bản sao y);

– Biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới thửa đất do đơn vị có chức năng đo đạc lập, có các hộ tứ cận ký giáp ranh và được UBND xác nhận (Bản sao y);

–  Hồ sơ kỹ thuật thửa đất do đơn vị có chức năng đo đạc lập (Bản chính)

–  Các chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (Bản sao y – nếu có).

– Tài liệu khác có liên quan đến quyền sử dụng đất (Bản sao y – nếu có).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *