ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Ngày nay, việc đăng ký sở hữu công nghiệp khiến các cá nhân, doanh nghiệp gặp rất nhiều trở ngại do lĩnh vực sở hữu trí tuệ đòi hỏi trình độ chuyên môn thì mới có thể hiểu và thực hiện đăng ký đúng theo quy định của pháp luật. Theo đó, pháp luật sở hữu trí tuệ cho phép các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ sẽ được cấp phép hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, đây là tổ chức có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, giúp cho việc nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp của các cá nhân, tổ chức trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn.

1/ Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:

Căn cứ vào Điều 151 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005) thì dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bao gồm:

– Đại diện cho tổ chức, cá nhân trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp;

– Tư vấn về vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp;

– Các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp.

Đại diện sở hữu công nghiệp gồm tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp) và cá nhân hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp trong tổ chức đó (sau đây gọi là người đại diện sở hữu công nghiệp).

Tổ chức khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật tại Điều 154 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005) thì được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, cụ thể là:

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam;

– Có chức năng hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

– Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức ủy quyền phải đáp ứng các điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 155 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005) làcá nhân phải có:

+ Có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Theo đó, cá nhân để được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp phải là: công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; thường trú tại Việt Nam; có bằng tốt nghiệp đại học; đã trực tiếp làm công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền công nhận; đồng thời không phải là công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp; đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền tổ chức theo tại khoản 2 Điều 155 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005);

+ Hoạt động cho một tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Như vậy dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, một dịch vụ pháp lý mang tính chất chuyên biệt, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao. Vì vậy, khi cá nhân hoặc tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thì cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, được cấp phép hoạt động thì mới kinh doanh được dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

2/ Phạm vi quyền và trách nhiệm của đại diện sở hữu công nghiệp:

– Phạm vi quyền của đại diện sở hữu công nghiệp: Căn cứ vào Điều 152 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005) thì tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp hoạt động trong phạm vi nhất định, cụ thể là chỉ được thực hiện các dịch vụ trong phạm vi được ủy quyền và được phép ủy quyền lại cho tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khác, nếu được sự đồng ý bằng văn bản của người ủy quyền. Theo đó, đại diện sở hữu công nghiệp không được thực hiện các hoạt động sau đây:

+ Đồng thời đại diện cho các bên tranh chấp với nhau về quyền sở hữu công nghiệp;

+ Rút đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, tuyên bố từ bỏ sự bảo hộ, rút đơn khiếu nại về việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp nếu không được bên ủy quyền đại diện cho phép;

+ Lừa dối hoặc ép buộc khách hàng trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

– Trách nhiệm của đại diện sở hữu công nghiệp: Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là một dịch vụ đặc thù, được cấp phép hoạt động và quản lý của Cục Sở hữu trí tuệ nên khi hoạt động, đại diện sở hữu công nghiệp cần có những trách nhiệm theo Điều 153 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005) cụ thể sau:

– Thông báo rõ các khoản, các mức phí và lệ phí liên quan đến thủ tục xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp, các khoản và các mức phí dịch vụ theo bảng phí dịch vụ đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp;

– Giữ bí mật thông tin, tài liệu được giao liên quan đến vụ việc mà mình đại diện;

– Thông tin trung thực và đầy đủ mọi thông báo, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp; giao kịp thời văn bằng bảo hộ và các quyết định khác cho bên được đại diện;

– Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên được đại diện bằng cách đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với bên được đại diện;

– Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp mọi thay đổi về tên, địa chỉ và các thông tin khác của bên được đại diện khi cần thiết. Cũng theo quy định trên, tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp phải chịu trách nhiệm dân sự đối với người được đại diện về hoạt động đại diện do người đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện nhân danh tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *