CONTRACT REFERENCE

Thuật ngữ viện dẫn văn bản trong tiếng anh pháp lý.

Trong tiếng Anh pháp lý, chúng ta thường sử dụng các cụm từ dưới đây để viện dẫn nội dung một văn bản trong chính văn đó, hoặc một văn bản khác.

– Hereby: By means of this document; with these words; with this action  (“Bằng/Bởi Hợp đồng này”).

– Herein: In this documet (“Trong Hợp đồng này”).

– Hereinafter: Starting from this time; later in this document (“Trong phần sau của Hợp đồng này”)

– Hereto: (attached) to this matter or document (“Đính kèm theo Hợp đồng này”).

– Heretofore: Earlier in this document; previously; before the time of writing (“Trong phần trước của Hợp đồng này”).

– Hereunder: In a later part of this document; under the terms of this agreement (“Theo Hợp đồng này”).

– Thereby: As a result of this or that action (“Bằng bởi văn bản khác”).

– Therein: In or into a particular place or thing/ in that/ in there (“Trong văn bản khác”).

– Thereon: On it/ on there/ on what have just been mentioned (“Theo văn bản khác”).

– Thereinafter: Later on that place or thing/ later in what have just been mentioned (“Trong phần sau của văn bản khác”).

– Thereto: To it; to the thing that have just been mentioned (“Đính kèm theo văn bản khác”).

– Thereof: Of the thing just mentioned, of that (“Của văn bản khác”).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *