Công chức, viên chức có được thưởng Tết Âm lịch 2021 không?

Khoản 2 Điều 12 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định “công chức được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.:.

Như vậy, hiện nay không có quy định nào đề cập cụ thể về vấn đề thưởng Tết đối với cán bộ, công chức mà chỉ quy định chung về “các chế độ khác”.

Điều 12 Luật Viên chức năm 2010 có quy định viên chức “Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.”.

Như vậy, việc thưởng Tết đối với viên chức sẽ theo quy định của pháp luật và theo quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt, hiện nay, cũng như công chức, vẫn chưa có quy định chi tiết nào về vấn đề tiền thưởng với viên chức.

Mà theo quy định tại khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định “Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.”

Như vậy, thưởng tết có thể được trả bằng tiền hoặc bằng tài sản hoặc bằng hình thức khác căn cứ vào kết quả sản xuất, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Từ các quy định trên, có thể thấy việc thưởng Tết Âm lịch 2021 cho công chức và viên chức sẽ do cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập tự quyết định căn cứ vào đánh giá năng lực, hiệu quả làm việc của từng đối tượng. Khi đó, mức thưởng Tết cụ thể cũng do các đơn vị, cơ quan này tự quyết định.

NÓI THÊM:

Theo Nghị quyết 27 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, một trong những nội dung cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) là bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Như vậy, theo tinh thần của Nghị quyết này, trong năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được bổ sung tiền thưởng trong cơ cấu tiền lương.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, Ban Chấp hành đã tán thành với kiến nghị lùi thời điểm chính thức thực hiện chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức đến 01/7/2022 thay vì năm 2021 như Nghị quyết 27 năm 2018.

Suy ra, trong năm 2021 sẽ không có quỹ tiền thưởng trong cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức.

Tóm lại, năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa có quỹ tiền thưởng và có thể có thưởng Tết hoặc không bởi còn dựa vào quy chế của từng cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu có thì hình thức thưởng Tết sẽ do cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập quyết định, có thể bằng tiền mặt, tài sản hoặc hình thức khác.

Đồng thời, nếu có thưởng thì mức thưởng như thế nào còn phải dựa vào nguồn kinh phí hiện có của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *