Condotel có được cấp giấy chứng nhận không?

Theo nội dung văn bản 703/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/02/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì việc cấp giấy chứng nhận đối với codotel được thực hiện như sau:

Đối với các dự án có công trình căn hộ du lịch (codotel), biệt thự du lịch có đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho bên nhận chuyển nhượng được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Điều 70, Điều 79 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Điều 8, Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, Khoản 8 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *