Con đường tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo, khác so với các bậc tiền bối? Nêu những cống hiến to lớn của Người trong quả trình hoạt động cứu nước, cứu dân từ năm 1911 đến năm 1930?

Điểm nổi bật con đường tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc:

– Các bậc tiền bối

+ Theo khuynh hướng Phong Kiến (phong trào Cần Vương)

+ Khuynh hướng dân chủ tư sản (Phan Bội Châu coi Nhật là bạn)

+ Phan Chu Trinh (coi Pháp là bạn)

– Nguyễn Ái Quốc:

+ Quá trình khảo sát, lựa chọn quốc gia muốn đến => Xem trên thế giới làm như thế nào…

+ Nhận định cách mạng Mĩ, Pháp không đem lại tự do cho quần chúng lao động

+ Tìm kiếm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giai cấp => Đến với chủ nghĩa Mác- Lênin tìm ra con đường cách mạng vô sản…

Những cống hiến to lớn của Người trong quả trình hoạt động cứu nước, cứu dân từ năm 1911 đến năm 1930

+ Năm 1911 – 1917 Người bôn ba qua nhiều nước làm nhiều nghề để sống, tiếp xúc với nhiều người (Người nhận rõ bạn – thù).

+ Năm 1917 Nguyễn ái Quốc trở lại Pháp, tại đây Người tích cực hoạt động tố cáo thực dân Pháp và tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam, tham gia vào phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng cách mạng tháng mười Nga => tư tưởng của Người dần dần biến đổi.

+ Cuối 1917 Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp

+ 1919 Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng Xã Hội Pháp

+ 6/1919 Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Vec-xai bản yêu sách đòi chính phủ Pháp công nhận các quyền tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam

+ 7/1920 người đọc luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Người đã tìm ra con đường giành độc lập tự do cho dân tộc.

+ 12/1920 dự đại hội Tua, tán thành việc gia nhập Quốc tế III, tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp và trở thành đảng viên Đảng cộng sản

+ 1921 người sáng lập hội liên hiệp các dân thuộc địa ở Pari, ra báo người cùng khổ làm cơ quan ngôn luận cho hội.

+ Ngoài ra người còn viết bài cho báo nhân đạo, Đời sống công nhân, đặt biệt là viết cuốn bản án chế độ thực dân Pháp (xuất bản 1925)

+ 6/1923 Người sang LX dự hội nghị quốc tế nông dân và được bầu vào ban chấp hành

+ 1924 Người dự và đọc tham luận tại Đại hội V của Quốc tế cộng sản

+ 11/1924 người về Quảng Châu – TQ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục lí luận xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng cho dân tộc

* Công lao của Nguyễn Ái Quốc:

+ Tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc

+ Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *