Có thể đồng nhất chất của sự vật với thuộc tính của sự vật được không?

Chất là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ của các thuộc tính, các yếu tố tạo nên sự vật, hiện tượng làm cho sự vật, hiện tượng là nó mà không phải sự vật, hiện tượng khác và giúp phân biệt với sự vật, hiện tượng khác.

Thuộc tính là những đặc điểm, tính chất của sự vật, hiện tượng.

Không thể đồng nhất chất của sự vật với thuộc tính của sự vật vì:

– Chất không bao hàm tất cả các thuộc tính mà chỉ bao hàm thuộc tính cơ bản.

– Chất của sự vật được biểu hiện thông qua những thuộc tính của sự vật, có những thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản nhưng chỉ có thuộc tính cơ bản mới tạo nên chất của sự vật.

– Sự phân biệt thuộc tính cơ bản và không cơ bản chỉ là tương đối.

– Một sự vật có nhiều chất tùy thuộc vào các quan hệ cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *