Có thể định nghĩa vật chất là thực tại khách quan được không? Tại sao?

Có thể định nghĩa vắn tắc vật chất là thực tại khách quan. Bởi vì, định nghĩa vật chất của Lê nin: “Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.

Trong định nghĩa vật chất của Lê nin thì các mệnh để:

(1) Vật chất là phạm trù triết học: nói lên nghiên cứu vật chất dưới góc độ triết học để phân biệt vật chất trong các ngành khoa học cụ thể khác.

(2) dùng để chỉ thực tại khách quan: điều này nói lên vật chất là thực tại khách quan.

(3) đem lại con người trong cảm giác, được cảm giác chép lại, phản ánh: nói lên vật chất có trước cảm giác (ý thức) và con người có khả năng nhận biết được vật chất.

(4) tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác: nói lên vật chất tồn tại không phụ thuộc vào ý thức con người.

Như vậy, trong các mệnh đề của định nghĩa vật chất của Lê nin thì chỉ có mệnh đề thứ 2) trả lời câu hỏi vật chất là gì, đó là thực tại khách quan. Còn các mệnh đề khác chỉ nói lên góc độ nghiên cứu vật chất cũng như các thuộc tính, đặc điểm cơ bản của vật chất mà thôi.

Do đó, có thể định nghĩa văn tắc: vật chất là thực tại khách quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *