Cơ quan thuộc chính phủ là gì? gồm những cơ quan nào?

Cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan do Chính phủ thành lập, có chức năng phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Chính phủ; thực hiện một số dịch vụ công có đặc điểm, tính chất quan trọng mà Chính phủ phải trực tiếp chỉ đạo. Cơ quan thuộc Chính phủ chịu sự quản lý nhà nước của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Cơ cấu tổ chức của các cơ quan thuộc Chính phủ gồm: Ban; Văn phòng; Tổ chức sự nghiệp trực thuộc (nếu có).

Người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm; chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của cơ quan thuộc Chính phủ trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật.

Cấp phó của người đứng đầu do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của người đứng đầu; có trách nhiệm giúp người đứng đầu chỉ đạo, giải quyết một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Nhiệm vụ của cấp phó do người đứng đầu phân công.

Số lượng cấp phó của cơ quan thuộc Chính phủ không quá 04 người

Hiện nay có 08 cơ quan thuộc Chính phủ gồm:

– Đài Tiếng nói Việt Nam;

– Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

– Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

– Thông tấn xã Việt Nam;

– Đài Truyền hình Việt Nam;

– Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

– Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;

– Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *