Có được viết ý kiến vào biên bản vi phạm giao thông?

Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp vi phạm không lập biên bản.

Đồng thời, khoản 2 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng đã quy định rõ người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản và ghi rõ lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ.

Theo đó, người thi hành công vụ lập biên bản và là người ghi các nội dung trong biên bản bao gồm cả lời khai (trong mẫu biên bản vi phạm hành chính để là ý kiến trình bày) của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm.

Đồng nghĩa với việc, cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm có ý kiến thì người lập biên bản vi phạm ghi vào biên bản ý kiến của họ. Luật không quy định cá nhân/tổ chức vi phạm được tự ghi vào viên bản vi phạm hành chính và cũng đã giao quyền này cho người có thẩm quyền. Ở đây, cần phân biệt “quyền có ý kiến và quyền ghi ý kiến” là hoàn toàn khác nhau.

Bên cạnh đó, Điều 15 và Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng nêu rõ, cá nhân, đại diện tổ chức vi phạm không đồng ý với việc xử phạt vi phạm hành chính có quyền có ý kiến thông qua hình thức khiếu nại, giải trình đối với quyết định xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *