Câu hỏi ôn tập môn Luật Hình sự phần chung có đáp án (2021)

Sau đây là nội dung tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn Luật hình sự (phần chung) và đáp án tham khảo:

1. Khái niệm cấu thành tội phạm, các loại cấu thành tội phạm

Cấu thành tội phạm là tổng thể các dấu hiệu pháp lý đặc trưng (khách quan và chủ quan) được quy định trong Luật Hình sự thể hiện một hành vi nguy hiểm cho xã hội cụ thể là tội phạm, tức là căn cứ vào các dấu hiệu đó một hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm.

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

2. Phân biệt Cấu thành tội phạm hình thức và Cấu thành tội phạm vật chất

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm đến những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ và được quy định trong Bộ luật hình sự. Những hành vi có dấu hiệu tội phạm nhưng mức độ ảnh hưởng xã hội không đáng kể thì không được coi là tội phạm.

Cấu thành tội phạm là tổng thể các dấu hiệu pháp lý đặc trưng (khách quan và chủ quan) được quy định trong Luật Hình sự thể hiện một hành vi nguy hiểm cho xã hội cụ thể là tội phạm, tức là căn cứ vào các dấu hiệu đó một hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm.

Theo đặc điểm cấu trúc của cấu thành tội phạm, có thể chia cấu thành tội phạm thành cấu thành tội phạm vật chất và cấu thành tội phạm hình thức:

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

3. Phân biệt tội ghép, tội liên tục và tội kéo dài

Hành vi khách quan của tội phạm cụ thể có thể chỉ bao gồm một hành vi như tội trộm cắp tài sản, tội cướp giật, tội giết người nhưng cũng có thể bao gồm nhiều hành vi khác nhau xâm hại nhiều khách thể khác nhau.

Căn cứ vào đặc điểm cấu trúc đặc biệt của hành vi khách quan của tội phạm, khoa học hình sự Việt Nam có các tên gọi tội kép, tội kéo dài, tội liên tục…

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

4. Phân biệt lỗi vô ý do cẩu thả và sự kiện bất ngờ

Lỗi vô ý do cẩu thả là trong trường hợp người phạm tội đã gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội nhưng do cẩu thả nên không thấy trước được khả năng gây ra hậu quả đó mặc dù được điều kiện khách quan buộc họ phải thấy trước hoặc có thể thấy trước hậu quả đó.

Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội do sự kiện bất ngờ, tức là trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

5. Nguyên tắc nhân đạo và sự thể hiện của nó trong BLHS

Nguyên tắc nhân đạo là nguyên tắc chung và là nguyên tắc được đặc biệt chú ý trong ngành luật hình sự vì hậu quả mà người phạm tội phải chịu theo ngành luật này là hình phạt – “biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước…”

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

6. Ý nghĩa của việc xác định cấu thành tội phạm

Cấu thành tội phạm là tổng thể các dấu hiệu pháp lý đặc trưng (khách quan và chủ quan) được quy định trong Luật Hình sự thể hiện một hành vi nguy hiểm cho xã hội cụ thể là tội phạm, tức là căn cứ vào các dấu hiệu đó một hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm.

Việc xác định cấu thành tội phạm có các ý nghĩa sau:

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

7. Trạng thái tâm lý của người phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp

Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và thấy trước hậu quả của hành vi đó mà vẫn mong muốn nó xảy ra.

Lỗi có ý trực tiếp được thể hiện rõ ràng ở hai điểm:

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

8. Trạng thái tâm lý của người phạm tội với lỗi cố ý gián tiếp

Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra tuy không mong muốn hậu quả xảy ra nhưng cố ý (có ý thức được hành vi) để mặc cho nó xảy ra.

Hai đặc trưng cơ bản về lỗi cố ý gián tiếp đó là:

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

9. Trạng thái tâm lý của người phạm tội với lỗi vô ý do quá tự tin

Người phạm tội có khả năng nhận biết được hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng lại cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc cho rằng mình có thể ngăn ngừa được hậu quả.

Lỗi vô ý quá tự tin của người phạm tội thể hiện:

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *