Cách tính điểm trung bình môn cho cả năm học 2020-2021

Điểm trung bình môn cả năm (ĐTBmcn) là trung bình cộng của ĐTBmhkI với ĐTBmhkII, trong đó ĐTBmhkII tính hệ số 2.

Công thức tính điểm trung bình môn cả năm như sau:

ĐTBmcn = [ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII] : 3

Trong đó: 

– ĐTBmcn: Điểm trung bình môn cả năm.

– ĐTBmhkI: Điểm trung bình môn học học kỳ 1.

– ĐTBmhkII: Điểm trung bình môn học học kỳ 2.

Lưu ý: ĐTBmcn là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

Ví dụ: A có điểm trung bình môn Toán học kỳ 1 là 9 điểm, điểm trung bình môn Toán học kỳ 7,5 là 8 điểm ==> Điểm trung bình môn  Toán cả năm học của A là (9 + 7,5 x 2) : 3 = 8.0 điểm.

XEM THÊM: Cách tính điểm trung bình môn học học kỳ 1, 2 năm học 2020-2021

Điểm trung bình môn học kì (viết tắt là ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì và điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì với các hệ số theo quy định như sau:

ĐTBmhk = [TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck] : [Số ĐĐGtx + 5]

Trong đó:

– ĐTBmhk: Điểm trung bình môn học kì.

– TĐĐGtx: Tổng điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (theo quy định thì được tính hệ số 1).

– ĐĐGgk: Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (theo quy định thì được tính hệ số 2).

– ĐĐGck: Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì (theo quy định thì được tính hệ số 3).

Lưu ý: ĐTBmhk là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *