Cách thức công bố thông tin trên HNX, HOSE thực hiện như thế nào?

1. Đối với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX):

Theo Quy chế 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của HNX, phương tiện và cách thức thực hiện công bố thông tin thực hiện như sau:

* Trường hợp đăng ký sử dụng Hệ thống CIMS (https://cims.hnx.vn):

Những tổ chức đã đăng ký sử dụng Hệ thống CIMS được phép gửi thông tin công bố của đơn vị mình và thông tin công bố nhận ủy quyền từ các đối tượng công bố thông tin là cá nhân (cổ đông lớn, cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, người nội bộ và người có liên quan) thông qua hệ thống CIMS.

Thông tin công bố gửi qua Hệ thống CIMS được miễn gửi văn bản, ngoại trừ các loại báo cáo sau:

– Báo cáo tài chính kiểm toán năm (đối với tất cả các đối tượng quy định tại điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 1 Quy chế này);

– Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn, công ty chứng khoán thành viên);

– Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6 đã được soát xét và tại ngày 31/12 đã được kiểm toán (đối với công ty chứng khoán thành viên).

Trường hợp không thể gửi thông tin công bố qua Hệ thống CIMS vì lý do bất khả kháng như hệ thống mạng, máy chủ gặp sự cố, không thể sử dụng chứng thư số…, các đối tượng này có trách nhiệm gửi thông tin công bố bằng văn bản qua đường bưu điện/nộp trực tiếp đồng thời gửi bản dữ liệu điện tử qua e-mail đúng thời hạn quy định đồng thời thông báo ngay cho SGDCK biết lý do không thể thực hiện gửi thông tin công bố qua Hệ thống CIMS để SGDCK hướng dẫn/khắc phục sự cố.

* Trường hợp không sử dụng Hệ thống CIMS:

Những tổ chức không đăng ký sử dụng Hệ thống CIMS và cá nhân thực hiện gửi thông tin công bố đồng thời bằng hình thức văn bản qua đường công văn hoặc nộp trực tiếp tại SGDCK và gửi dữ liệu điện tử tới địa chỉ email của SGDCK được công bố trên website của SGDCK.

2. Đối với Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

Theo quy chế số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của HOSE, việc thực hiện công bố thông tin thực hiện theo các quy định sau:

a. Đối với tài liệu dưới dạng văn bản: Văn bản hợp lệ là bản chính hoặc bản sao hợp lệ. Yêu cầu của văn bản hợp lệ:

– Đối với văn bản của cá nhân: Văn bản có họ tên và chữ ký của cá nhân.

– Đối với văn bản của tổ chức: Văn bản có xác nhận của người có thẩm quyền bao gồm: họ tên, chức vụ, chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu (nếu có).

b. Đối với tài liệu là dữ liệu điện tử:

–  Dữ liệu điện tử được gửi đến SGDCK thông qua địa chỉ email đã đăng ký hoặc phương tiện khác do SGDCK qui định.

–  Thông tin công bố là bản scan văn bản đầy đủ nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều này có định dạng PDF.

–  Dữ liệu phục vụ thống kê, giám sát là dữ liệu điện tử định dạng word/excel sử dụng bảng mã Unicode.

– Dung lượng tối đa của dữ liệu điện tử là 15 MB, trường hợp dung lượng của dữ liệu điện tử lớn hơn mức tối đa, đối tượng công bố thông tin cung cấp đường dẫn đến địa chỉ trang thông tin điện tử có đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố.

Các đối tượng công bố thông tin sẽ chuyển văn bản hợp lệ đến SGDCK qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp. Trường hợp đối tượng công bố thông tin gửi thông tin qua fax/ email/ hệ thống thông tin điện tử của SGDCK, đối tượng công bố thông tin đồng thời gửi văn bản hợp lệ đến SGDCK.

Hiện nay, HOSE đã áp dụng hệ thống ECM (https://ecm.hsx.vn) cho việc công bố thông tin theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *