Các câu hỏi ôn tập môn Triết học Mác-Lênin năm 2021 – Có đáp án

Sau đây là tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn Triết học Mác-Lênin năm 2021 đã có đáp án tham khảo đầy đủ:

1. Phân tích 06 cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật?

>> Xem thêm:

Duy vật biện chứng là mọi sự vật tồn tại luôn có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau và nó có vai trò quyết định ý thức.

Phép biện chứng duy vật có tất cả 06 cặp phạm trù như sau:

– Thứ nhất là cặp phạm trù cái riêng và cái chung.

– Thứ hai là cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả.

– Thứ ba là cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên.

– Thứ tư là cặp phạm trù nội dung và hình thức.

– Thứ năm là cặp phạm trù bản chất và hiện tượng.

– Thứ sáu là cặp phạm trù khả năng và hiện thực.

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

2. Phân tích 03 quy luật của phép biện chứng duy vật?

Duy vật biện chứng là mọi sự vật tồn tại luôn có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau và nó có vai trò quyết định ý thức. Phép biện chứng duy vật có 03 quy luật như sau:

– Thứ nhất là Quy luật lượng – chất.

– Thứ hai là Quy luật mâu thuẫn.

– Thứ ba là Quy luật phủ định của phủ định.

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

3. Phân tích 02 nguyên lý của phép biện chứng duy vật?

Duy vật biện chứng là mọi sự vật tồn tại luôn có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau và nó có vai trò quyết định ý thức. Phép biện chứng duy vật có 02 nguyên lý như sau:

– Thứ nhất là nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.

– Thứ hai là nguyên lý về sự phát triển.

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

4. Duy tâm là gì? Duy vật là gì? Duy vật biện chứng là gì?

Duy tâm là bạn coi trọng ý thức hơn vật chất, xem ý thức có vai trò quyết định vật chất, kiểu như chỉ cần có niềm tin là có thể sống được.

Duy vật là bạn coi trọng vật chất hơn ý thức, xem vật chất có vai trò quyết định vật chất, điển hình là câu nói “Có thực với vực được đạo”

Duy vật biện chứng là mọi sự vật tồn tại luôn có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau và nó có vai trò quyết định ý thức.

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

5. Phân tích mối liên hệ giữa nhận thức và thực tiễn?

Mối liên hệ giữa thực tiễn và nhận thức: Đối với nhận thức, thực tiễn đóng vai trò là cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức và tiêu chuẩn chân lý, kiểm tra tính chân lý của quá trình nhận thức. Thực tiễn là cơ sở và mục đích của nhận thức. Đồng thời, qua hoạt động thực tiễn đem lại cho con người những tài liệu cho nhận thức, giúp nhận thức nắm bắt được bản chất, quy luật vận động của thế giới.

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

6. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Lực lượng sản xuất là toàn bộ lực lượng được con người sử dụng trong quá trình sản xuất tạo ra của cải, vật chất, bao gồm: người lao động (thể lực, trí lực và sức lao động) và tư liệu sản xuất (tư liệu lao động và đối tượng lao động)

Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa con người với con người trong quá trình sản xuất, bao gồm quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức và quản lý, quan hệ phân phối. (ai nắm quyền sở hữu thì người đó cũng có quyền tổ chức, quản lý và phân phối).

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

7. Hình thái kinh tế xã hội là gì? Có mấy hình thái kinh tế xã hội?

Hình thái kinh tế – xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử, dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất, và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy.

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

8. Trình bày mối liên hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng?

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng có mối liên hệ thống nhất với nhau, trong đó, cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, song kiến trúc thượng tầng cũng tác động trở lại đối với cơ sở hạ tầng.

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

9. Trình bày mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội?

Tồn tại xã hội có trước, nó sinh ra và quyết định ý thức xã hội. Tồn tại xã hội như thế nào sẽ sinh ra ý thức xã hội như thế ấy, tức là người ta không thể tìm nguồn gốc tư tưởng trong đầu óc con người mà phải tìm nó trong chính tồn tại xã hội.

>> XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *